Vrouw in hal
Vrouw in hal

Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

Bij het verzorgen of herstellen van je gebit door een professional is er sprake van tandheelkundige zorg. Die zorg kan worden verleend door een tandarts, kaakchirurg, mondhygiƫnist of tandprotheticus.

Heb je een bijzondere aandoening aan de mond, de kaken en/of het gebit (beter bekend als het tand-kaak-mondstelsel), dan kun je aanspraak maken op bijzondere tandheelkunde.

Je leeftijd bepaalt voor een groot deel welke vergoeding je krijgt. Op deze pagina vind je informatie over tandheelkundige zorg aan verzekerden van 18 jaar en ouder.

Verzeker je aanvullend voor tandartskosten met een tandartsverzekering.

Wat krijg je vergoed?

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering
 • chirurgische tandheelkundige zorg door kaakchirurg + bijbehorend röntgenonderzoek*
 • kunstgebit
 • bijzondere tandheelkunde. 

*Met uitzondering van parodontale chirurgie. Ook het aanbrengen van een tandheelkundig implantaat wordt niet vergoed, evenals ongecompliceerde extracties.

Heb je een uitneembare volledige gebitsprothese voor de boven- of onderkaak (al dan niet te plaatsen op tandheelkundige implantaten) nodig? Of moet jouw kunstgebit gerepareerd worden of laat je de pasvorm verbeteren (rebasing)? En wil je de exacte hoogte van de wettelijke eigen bijdrage weten? In dat geval willen wij je in eerste instantie verwijzen naar jouw zorgaanbieder. Jouw zorgaanbieder kan je precies vertellen wat de behandeling inhoudt, welke verrichtingcodes er voor jouw behandeling van toepassing zijn en welke kosten dit met zich meebrengt. Je kunt in het vergoedingsoverzicht gebitsprothesen per verrichtingcode nakijken op welke vergoeding je recht hebt en welke wettelijke eigen bijdrage van toepassing is.

Aanvullende verzekering Vergoeding
TandExtra 75% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar*
TandPlus 75% tot maximaal € 500,- per kalenderjaar*
TandTop 75% tot maximaal € 1.000,- per kalenderjaar*

*De vergoeding geldt voor diverse onderdelen samen, namelijk: algemene tandheelkundige zorg, orthodontie voor mensen onder de 18 jaar, techniekkosten, wettelijke eigen bijdrage voor een kunstgebit en spoedeisende mondzorg in het buitenland.

Vergoeding tandartsverzekering
Je krijgt voor alle behandelingen die hieronder worden genoemd een vergoeding. Achter alle behandelingen staat de zogenaamde prestatiecode, die is opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Als deze behandelingen voldoen aan de voorwaarden die bij die specifieke prestatie horen, mogen zorgverzekeraars de behandelingen in rekening brengen. Je hebt enkel recht op vergoeding van de zorg met deze specifieke prestatiecodes.

Type behandeling Prestatiecode
Chirurgie
alle H-codes
Consultatie en diagnostiek alle C-codes 
Implantaten
alle J-codes
Kaakgewrichtsbehandelingen
alle G-codes
Kronen en bruggen
alle R-codes
Kunstgebitten
alle P-codes
Maken en beoordelen foto's
alle X-codes
Preventieve mondzorg
alle M-codes
Tandvleesbehandelingen alle T-codes
Verdoving alle A-codes 
Verdoving door middel van een roesje alle B-codes
Vullingen alle V-codes 
Wortelkanaalbehandelingen
alle E-codes

Als de zorg valt onder de dekking van de basisverzekering, heb je geen recht op vergoeding vanuit je tandartsverzekering. In dat geval verrekenen we de kosten volgens de voorwaarden van de basisverzekering.

Vergoeding techniekkosten
Als er een werkstuk moet worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld een kroon, kunstgebit of beugel, komen daar techniekkosten bij kijken. Je hebt als verzekerde recht op een vergoeding van (een deel van) de techniekkosten bij de hiervoor genoemde behandelingen. De maximale vergoeding van de techniekkosten tandheelkundige zorg en orthodontie zijn opgenomen in de Lijst maximale vergoeding techniekkosten.

Vergoeding wettelijke eigen bijdrage kunstgebit
Je hebt met onze tandartsverzekering recht op de vergoeding van de wettelijke bijdrage die wordt gerekend voor een kunstgebit dat volledig uitneembaar is. Wordt deze geplaatst op tandheelkundige implantaten? Dan krijg je tot maximaal € 275,- vergoed (maximaal € 250,- voor de TandExtra).

Vergoeding spoedeisende mondzorg in het buitenland
Ben je in het buitenland en heb je mondzorg nodig? Onze tandartsverzekering vergoedt ook spoedeisende mondzorg in het buitenland. Lees de lijst met Spoedeisende mondzorg om te zien of jouw behandeling gedekt wordt.

Niet bij vergoedingen inbegrepen
We vergoeden niet de kosten van een niet-nagekomen afspraak.

Verwijzing nodig

Soms heb je een verwijzing nodig voor tandheelkundige zorg. Voor tandheelkundige zorg vanuit de basisverzekering door een kaakchirurg heb je bijvoorbeeld een verwijzing nodig van een huisarts, tandarts of orthodontist of een andere kaakchirurg. Voor het aanmeten, maken, passen en plaatsen van uitneembare (volledige) prothetische voorzieningen op tandheelkundige implantaten door een tandprotheticus heb je een verwijzing nodig van een tandarts, kaakchirurg of orthodontist. Voor zorg in een centrum voor bijzondere tandheelkunde moet u een verwijzing hebben van een huisarts, tandarts, kaakchirurg of orthodontist. De tandarts, kaakchirurg of orthodontist die de verwijzing afgeeft, mag niet zijn verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde. Kijk voor alle voorwaarden in de verzekeringsvoorwaarden.

Toestemming aanvragen

Je hebt voor een aantal behandelingen van tevoren schriftelijke toestemming van ons nodig. Die behandelingen zijn:

 • Alle zorg die valt onder bijzondere tandheelkunde
 • Tandvervangende zorg met niet-plastische materialen als je jonger bent dan 23 jaar
 • Behandelingen onder narcose
 • Osteotomie (een chirurgische kaakcorrectie) en gecombineerde behandeling orthodontie en osteotomie
 • De plaatsing van een tandheelkundig implantaat
 • Chirurgische tandheelkundige specialistische hulp als de behandeling voorkomt op de ‘Limitatieve Lijst Machtigingen Kaakchirurgie’
 • De creatie, plaatsing, reparatie of rebasing van een volledig kunstgebit voor de boven- of onderkaak, al dan niet op tandheelkundige implantaten;
 • Zorg door een centrum voor bijzondere tandheelkunde

Stuur met je aanvraag een schriftelijk en gemotiveerd behandelplan mee van de zorgaanbieder in kwestie. Hierin staan de medische diagnose(s) en de prestatiecodes aangevuld met röntgenopnamen en eventuele gebitsmodellen.

Je kunt je aanvraag sturen naar:

ZorgDirect
t.a.v. de medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Waar kun je terecht

Je kunt voor tandheelkundige zorg terecht bij een tandarts, mondhygiënist, een kaakchirurg (ook implantologie) of een centrum voor bijzondere tandheelkunde. Ook kun je voor bepaalde tandheelkundige zorg gebruikmaken van een orthodontist bij orthodontie; een tandprotheticus voor het maken en plaatsen van een uitneembaar kunstgebit, al dan niet volledig; een mondhygiënist voor bepaalde zorg - zie de verzekeringsvoorwaarden voor meer informatie. Let op: voor zorg door een tandprotheticus heb je een verwijzing van een tandarts, kaakchirurg of orthodontist nodig.

Vind met onze zorgzoeker een gecontracteerde zorgaanbieder bij jou in de buurt.

Eigen bijdrage

Lees de verzekeringsvoorwaarden om te zien of er een eigen bijdrage geldt voor zorg vanuit de basisverzekering.

Vanuit de aanvullende verzekering betaal je alle kosten boven de maximale vergoeding zelf.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten vanuit de basisverzekering mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Belangrijke documenten