Privacy

Ons privacybeleid heeft betrekking op de manier waarop ZorgDirect met persoonsgegevens omgaat. In de Wet bescherming persoonsgegevens zijn persoonsgegevens omschreven als alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan gaan om je naam en adresgegevens, maar ook om gegevens over jouw gezondheid.

Privacyreglement

Op de verwerking van je persoonsgegevens is het Privacyreglement ZorgDirect van toepassing. Daarin vind je gedetailleerd beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Ook staat daarin wat je kunt doen als je vindt dat wij onzorgvuldig of onrechtmatig met jouw persoonsgegevens omgaan. Hieronder geven wij een algemene toelichting op ons privacybeleid.

Register College bescherming persoonsgegevens

Onze verwerking van jouw persoonsgegevens hebben wij aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Onze melding vind je in het openbare Wbp-meldingenregister van het AP.

Hoe krijgt ZorgDirect jouw persoonsgegevens

Wij krijgen jouw persoonsgegevens op verschillende manieren, bijvoorbeeld als je onze website bezoekt, als je contact met ons opneemt of als je bij ons een verzekering sluit of bij ons verzekerd wordt. Ook ontvangen wij jouw persoonsgevens als een zorgaanbieder de kosten van door jou genoten zorg rechtstreeks aan ons declareert.

Waarom verzamelt ZorgDirect uw persoonsgegevens

De belangrijkste reden voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens is dat wij je hierdoor beter van dienst kunnen zijn. Vaak is het noodzakelijk dat wij over jouw persoonsgegevens beschikken, bijvoorbeeld voor het sluiten van een zorgverzekering of het verwerken van rekeningen. Ook verzamelen wij jouw persoonsgegevens om je over onze producten te kunnen informeren. In het kader van training van onze medewerkers is het mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens verzamelen tijdens het opnemen van gesprekken.

Welke persoonsgegevens verzamelt ZorgDirect

Wij verzamelen en gebruiken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het sluiten en uitvoeren van een verzekering. Het gaat dan onder meer om de naam, adresgegevens en bankrekeningnummer van degene die de verzekering sluit (de verzekeringnemer), maar ook om de naam, BSN en adresgegevens van degene die krachtens die verzekering verzekerd wordt (de verzekerde).

Ook verzamelen wij de gegevens die je opgeeft als je een formulier op onze website invult. Als je een volgende keer onze website bezoekt via dezelfde computer, hoef je die gegevens niet nogmaals in te vullen.

Hoe gebruikt ZorgDirect jouw persoonsgegevens

Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldig gebruik van jouw persoonsgegevens. Door fysieke maatregelen, maar ook door administratieve en technische procedures nemen wij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens beschermd zijn tegen verlies, diefstal en misbruik, zoals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging van jouw gegevens.

Met gegevens betreffende jouw gezondheid gaan wij extra zorgvuldig om. Deze verwerken wij onder de directe verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. De medisch adviseur is gehouden aan de beroepsgeheimhoudingsplicht. Voor de medewerkers die onder de verantwoordelijk van de medisch adviseur in het kader van hun functie toegang hebben tot deze persoonsgegevens, geldt een gelijke geheimhoudingsplicht.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen bij bezoek aan onze website. Een cookie bevat alleen een uniek nummer. Hierdoor kunnen we jouw computer (of smartphone of tablet etc.) herkennen bij een nieuw bezoek aan onze website. Door gebruik van cookies kunnen wij de website nog beter afstemmen op ujow wensen. Wil je niet dat een cookie wordt geplaatst? Via de instellingen van de meeste browsers kun je cookies uitschakelen.

 

Voor het gebruik van cookies is toestemming nodig van de bezoeker van de website. Dit geldt niet voor zogenaamde functionele cookies. Functionele cookies zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website.

VECOZO

Voor de uitvoering van jouw verzekering is het mogelijk dat wij de kosten van de zorg rechtstreeks betalen aan jouw zorgaanbieder. De uitvoering is hierdoor sneller en eenvoudiger. Om de declaratie naar ons toe te zenden moet de zorgaanbieder weten waar jij verzekerd bent. Daarvoor bestaat het landelijke internetportaal VECOZO (Veilige Communicatie in de Zorg). Jouw zorgaanbieder kan je adresgegevens inzien via VECOZO, als daarover met jouw zorgaanbieder afspraken zijn gemaakt. Via VECOZO kan ook de digitale declaratie plaatsvinden.

Persoonsgegevens van kwetsbare groepen

Het kan voorkomen dat jij je in een situatie bevindt, waarin jouw persoonsgegevens extra bescherming behoeven. Bijvoorbeeld wanneer je (tijdelijk) woont in een opvangtehuis. Is dit bij jou het geval, meld dat dan bij ons. Wanneer wij denken dat jouw melding terecht is, zorgen wij voor extra maatregelen voor de beveiliging van jouw persoonsgegevens. Dat kan betekenen dat zorgaanbieders jouw adresgegevens niet meer kunnen inzien via VECOZO.


ZorgDirect is een handelsnaam van
Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)
Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. (KvK 08147954)
Eno Zorg B.V. (KvK 38020130)