Betalen


Voor een zorgverzekering betaal je premie en soms eigen risico en eigen bijdrage.

Bij ZorgDirect kun je op diverse manieren betalen. Op de eerste van de maand betaal je de premie voor de volgende maand. Je kunt onze facturen betalen via:
 

  • automatische incasso;
  • internetbankieren (o.v.v. betalingskenmerk);
  • overschrijfformulier van je bank (o.v.v. betalingskenmerk).
     

Vermeld het betalingskenmerk

Betaal je een factuur handmatig? Vermeld dan altijd het betalingskenmerk (zie factuur). Ons IBAN is:

IBAN: NL56 INGB 0672 5517 13
Op naam van: ZorgDirect

 

Voor betalingen vanaf een buitenlandse IBAN gebruik je ook bovengenoemd IBAN, aangevuld met BIC-code: INGBNL2A.

Betalen in termijnen

Kun je onze facturen niet in één keer betalen? Vraag dan een betalingsregeling bij ons aan. Je betaalt het bedrag dan in termijnen via automatische incasso. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden. In het aanvraagformulier geef je aan voor wie je de regeling aanvraagt. 

 

Aanvragen betalen in termijnen

 

Nadat wij je aanvraag hebben ontvangen, beoordelen wij je verzoek. Je ontvangt zo snel mogelijk een brief, waarin wij aangeven of wij akkoord gaan met de door jou voorgestelde regeling.

Ruime keuze aanvullende pakketten


Vooraf gespreid betalen

 

Heb je geen vrijwillig eigen risico afgesloten? Dan kun je het eigen risico vooraf gespreid betalen. Het geld dat je niet opmaakt, krijg je in mei 2022 terug. Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor gespreid betalen 2021.

 

Ruime keuze aanvullende pakketten


Stopzetten vooraf betalen

 

Betaal je het eigen risico vooraf gespreid? Dan verlengen wij dit elk jaar automatisch. Vul het afmeldformulier in als je dit wilt stopzetten.

 

 

 

Afmelden vooraf betalen eigen risico

Betalen eigen risico en eigen bijdrage

Wij verrekenen automatisch het eventuele eigen risico en de wettelijke eigen bijdrage wanneer je bij ons zorgkosten declareert. Stuurt je zorgverlener de factuur rechtstreeks naar ons? Wij bekijken dan elke week of het eigen risico of de eigen bijdrage van toepassing is. Zo ja, ontvang je van ons een brief met het overzicht van de zorgkosten. De hoofdverzekerde ontvangt vervolgens een factuur voor de zorgkosten van alle medeverzekerden bij elkaar opgeteld.

 

Meer over het eigen risico

Meer over de eigen bijdrage

Veelgestelde vragen

Je betaalwijze of rekeningnummer wijzig je in Mijn ZorgDirect.

Waarschijnlijk is de factuur verzonden voor wij je wijziging konden verwerken. Geef ons nog even de tijd om je wijziging door te voeren in onze administratie. Heb je teveel betaald? Wij trekken dit bedrag voor je af van de volgende factuur.

Waarschijnlijk is de automatische incasso gestart voordat wij je wijziging konden verwerken. Geef ons nog even de tijd om je wijziging door te voeren in onze administratie. De volgende automatische incasso innen wij van je nieuwe rekeningnummer.

Wanneer je een afspraak bij je huisarts niet nakomt, dan mag hij hiervoor een rekening sturen. Dit geldt trouwens ook voor andere zorgaanbieders. Bij de vaststelling van het factuurbedrag kan de huisarts uitgaan van het tarief van een consult of van een geplande behandeling. Ook mag de huisarts zelf bepalen wanneer hij het bedrag in rekening brengt. Dit kan direct na de eerste vergeten afspraak of bijvoorbeeld nadat je voor de derde keer een afspraak vergeten bent.

Heb je een premieschuld en wil je hulp bij de afbetaling van deze schuld? Dan kunt je contact opnemen met de sociale dienst van je gemeente of met een erkende schuldhulpverlener bij je in de buurt. Ook kun je een betalingsregeling met ons afspreken. Je betaalt dan in termijnen. Loop je binnen deze betalingsregeling opnieuw een achterstand op? Dan beëindigen wij de regeling.

 

Is (een gedeelte) van de premieschuld door ons uit handen gegeven aan een incassobureau? Dan kun je met het incassobureau een betalingsregeling afsluiten.


Let op: met deze betalingsregelingen vervallen de al genomen of voorgenomen executiemaatregelen niet.

Als je geen premie betaalt, schakelen wij een incassobureau in voor de openstaande schuld. Ook ontvang je na 2 maanden en na 4 maanden van ons een brief. In deze brieven herinneren wij je aan de betalingsachterstand en bieden wij je een betalingsregeling aan. Vind je dat je onterecht herinneringen hebt ontvangen? Stuur ons dan tijdig een brief met toelichting

Beëindiging aanvullende verzekering(en)

Reageer je niet op onze brief over de betalingsachterstand en maak je geen gebruik van de betalingsregeling? Dan kunnen wij besluiten je aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering te beëindigen. In de meeste gevallen kun je per 1 januari van het volgende jaar opnieuw een aanvullende verzekering afsluiten als je de premieachterstand hebt terugbetaald.

Aanmelding als wanbetaler

Als je 6 maanden of langer geen zorgpremie betaalt, melden wij je als wanbetaler aan bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK neemt de premie-inning dan van ons over. Deze premie is iets hoger dan de standaardpremie en wordt ingehouden op je salaris of uitkering. Is inhouding op je salaris of uitkering niet mogelijk, dan wordt beslag gelegd op je inkomen. Je blijft wel verzekerd bij ons. De premieschuld die je bij ons hebt, blijft ook bestaan totdat je deze hebt terugbetaald. Pas als je de premieschuld hebt afbetaald, wordt je wanbetalerstatus beëindigd.

 

Let op: In bepaalde situaties melden wij je niet aan bij het CAK. Bijvoorbeeld als je een geschil over de premieachterstand hebt voorgelegd aan de SKGZ of de burgerlijke rechter, en er nog geen uitspraak is gedaan. Lees hierover meer in onze verzekeringsvoorwaarden. Een geschil betekent niet dat je de openstaande facturen niet hoeft te betalen.

Ja, dat kan. Doe dit schriftelijk en binnen vier weken na dagtekening van de brief. Je kunt gebruik maken van ons online klachtenformulier of stuur je bezwaar naar:

ZorgDirect
t.a.v. Klachtencommissie
Postbus 166
7400 AD Deventer

Je ontvangt zo spoedig mogelijk een schriftelijke reactie van ons. Ben je het niet eens met ons antwoord? Dan kun je je wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

SKGZ
Postbus 291
3700 AG Zeist
www.skgz.nl

Deze stichting geeft een onafhankelijk oordeel over je klacht in de vorm van een bindend advies. Het is ook mogelijk je zaak voor te leggen aan de burgerlijke rechter.

Het CAK houdt alleen premie voor de basisverzekering in. ZorgDirect stuurt jou een rekening voor bijvoorbeeld het eigen risico of een eigen bijdrage op declaraties die niet volledig worden vergoed zoals je tandartsrekening.

Nee, wij nemen geen contact op met jouw werkgever of uitkeringsinstantie. Wij melden je bij een premieschuld van zes maandpremies of hoger aan bij het CAK. Het CAK geeft jouw werkgever of uitkeringsinstantie de opdracht om de opgelegde premie ieder maand in te houden op je salaris en aan hen af te dragen.

Heb je een premieschuld van ten minste zes maandpremies dan worden jij en eventuele door jou meeverzekerde personen van 18 jaar en ouder aangemeld bij het CAK. Het CAK neemt de premie-inning voor de basisverzekering van ons over. Je ontvangt hierover bericht van het CAK zelf. Jouw zorgverzekering loopt gewoon door, je houdt dus recht op verzekerde zorg.

Verzekerden jonger dan 18 jaar worden niet aangemeld bij het CAK. Zij betalen namelijk geen premie voor de basisverzekering.

Wanneer je bij ZorgDirect een zorgverzekering afsluit en je betaalt je premie niet, dan kunnen wij de overeenkomst beëindigen. De overheid wil niet dat je onverzekerd rondloopt. Daarom is de regeling wanbetalers ingesteld. Het CAK voert de regeling uit.

Nee, dan kan niet. Pas wanneer je alle rekeningen en kosten hebt betaald, kun je jouw zorgverzekering opzeggen.

Ja, je recht op zorgtoeslag verandert niet als je een premieschuld hebt.

Let op: als de premie die het CAK int, niet (helemaal) op jouw inkomen of uitkering kan worden ingehouden, dan kan de zorgtoeslag aan het CAK worden betaald in plaats van aan jou.

Nee, met een betalingsachterstand voor de zorgverzekeringspremie word je niet geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Dit geven wij door aan het CAK. Het CAK stopt dan met het inhouden van de premie op je salaris of uitkering.

Bronheffing houdt in dat de premie wordt ingehouden van loon, uitkering of pensioen.

Wanneer je alle openstaande vorderingen en bijkomende kosten (zoals eigen risico, rente, incasso- en deurwaarderskosten) hebt betaald, melden wij je af bij het CAK. Hierna brengen wij zelf de maandelijkse premie, zoals vermeld op jouw polis, weer in rekening. Over de stopzetting van de inning van de premie door het CAK ontvang je bericht van het CAK zelf.

Ook als je in een traject van schuldhulpverlening zit en een schuldregeling of een stabilisatieovereenkomst hebt afgesloten, word je afgemeld bij het CAK.

De premie die het CAK op jouw inkomen inhoudt, heeft in de regel voorrang op andere schulden. Alleen beslagleggingen vanwege schulden voor (rijks)belastingen en/of sociale premies gaan voor.

Heb je op dit moment al een loon- of uitkeringbeslag door andere schulden? Informeer dan je deurwaarder dat je bent aangemeld bij het CAK. Vertel ook dat het bedrag dat je betaalt voor jouw zorgpremie is gewijzigd. Hiermee voorkom je dat je mogelijk onder het bestaansminimum komt.

Nee, de premie die je meer betaalt aan het CAK wordt gebruikt om de kosten te dekken die het CAK maakt voor de inning van de premie. De schuld die je bij ons hebt, wordt hiermee niet afgelost.

Wil je af van de hogere premie die het CAK int? Dan zijn er twee mogelijkheden:
 

  • Betaal de schuld die je bij ons hebt volledig af, of
  • Stap in een traject van schuldhulpverlening en sluit een stabilisatieovereenkomst af.

In beide gevallen ga je vanaf dan weer de normale premie betalen aan ZorgDirect.