Ledenraad ZorgDirect

ZorgDirect is onderdeel van de coöperatie Eno. Dat betekent dat wij een ledenraad hebben, die invloed kan uitoefenen op zaken omtrent onze bedrijfsvoering. Deze ledenraad bestaat uit verzekerden van ZorgDirect en de andere merken van Eno.

Wat doet de ledenraad?

Het contact met onze ledenraad is een manier om onze klanten te leren kennen en om hen een bijzonder inkijkje te geven in wat er bij Eno gebeurt. In de ledenraad delen we wat we doen, hoe dat in zijn werk gaat en wat we nog van plan zijn. Niet over welke klantacties we gaan doen, maar daadwerkelijk over onze strategie naar de toekomst. En de ledenraad heeft daarin een aantal belangrijke formele bevoegdheden, waaronder:

 

 • De behandeling van het schriftelijk jaarverslag van het Bestuur omtrent de zaken van de coöperatie en het gevoerde bestuur;
 • De vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming.

Wat biedt het lidmaatschap onze verzekerden?

Het is bijzonder om als ledenraadslid strategische informatie over Eno te ontvangen en te lezen. Het geeft een extra perspectief op een organisatie die je anders alleen als klant ervaart. Het lidmaatschap van de ledenraad biedt verder:

 

 • Verbreding van je netwerk;
 • Het opdoen van ervaring met het uitoefenen van invloed vanuit een ledenraadsrol;
 • Een passende vergoeding per deelgenomen vergadering.

Vier keer per jaar overleg

Om haar taken goed uit te voeren komt de ledenraad gemiddeld vier keer per jaar samen voor een formeel overleg met het bestuur en de commissarissen. Verder zijn er nog enkele informele bijeenkomsten van de ledenraad. Alle bijeenkomsten zijn in de vroege avonduren en vinden plaats in ons kantoor aan de Munsterstraat 7 in Deventer.

Wat vragen we van een ledenraadslid?

Om lid te worden van de ledenraad moet je allereerst verzekerd zijn bij ZorgDirect. Daarnaast vragen we het volgende:

 

 • Je hebt affiniteit met de missie, visie en strategie van Eno;
 • Je hebt het vermogen om afstand te nemen van je persoonlijke situatie bij het bekijken van zaken;
 • Je bent voldoende beschikbaar om je taak binnen de ledenraad te vervullen.

Wie zitten er in de ledenraad?

De ledenraad bestaat uit maximaal 21 leden. Een zittingstermijn in de ledenraad is drie jaar. Jaarlijks treedt een derde van de leden af. Een herverkiezing voor een nieuwe zittingstermijn is volgens de statuten mogelijk, tenzij een lid meer dan zeven jaar lid van de ledenraad is geweest. Bij exact zeven jaar lidmaatschap van de ledenraad is herverkiezing nog wel mogelijk.

Hoe stellen we de ledenraad samen?

Bij de samenstelling van de ledenraad streeft Eno naar een goede afspiegeling van het ledenbestand, waaronder:
 

 • Een evenwichtige verdeling naar geslacht;
 • Een evenwichtige verdeling naar leeftijd;
 • Een vertegenwoordiging van verschillende etnische achtergronden;
 • Spreiding over de verzekeringspakketten.

Heb je een vraag over de ledenraad of heb je interesse om deel te nemen?
Stuur dan een e-mail naar staf@eno.nl.

 

Inspraakregeling verzekerden

Op 6 maart 2020 nam de Eerste Kamer een voorstel aan om de Zorgverzekeringswet (Zvw) te wijzigen. Dit ging over het sterker maken van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw). Het doel is de invloed van verzekerden op het beleid van hun zorgverzekeraar sterker te maken, zodat dit beleid beter aansluit bij hun wensen. De Inspraakregeling verzekerden Eno vindt u op Eno.nl.