Vrouw in hal
Vrouw in hal

Basis ggz

De afkorting basis ggz staat voor ‘generalistische basis geneeskundige geestelijke gezondheidszorg’. Basis ggz omvat diagnostiek en behandeling van lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of stabiele chronische problematiek, zoals klinisch psychologen plegen te bieden.

Wat krijg je vergoed?

Een psychiater kan geen regiebehandelaar zijn in de basis ggz. De basis ggz kent de volgende behandeltrajecten:

 • Generalistische basis ggz - kort
 • Generalistische basis ggz - middel
 • Generalistische basis ggz - intensief
 • Generalistische basis ggz - chronisch
 • Onvolledig behandeltraject

Ieder traject kan bestaan uit verschillende onderdelen, zoals: intake, diagnostiek, behandeling door individuele gesprekken, groepssessies of internetbehandeling, effectmetingen, verslaglegging en consultatie.

Bekijk welke behandelingen voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk.

Wat krijg je niet vergoed

 • behandeling van aanpassingsstoornissen na een ingrijpende gebeurtenis of verandering;
 • hulp bij problemen in de werk- of relatiesfeer;
 • geïndiceerde preventie bij depressie, paniek- en angststoornissen en problematisch alcoholgebruik;
 • zorg in verband met een psychiatrische stoornis of beperking bij een verzekerde onder de 18 jaar.

Behandeltraject

 Je hebt in principe recht op één behandeltraject per jaar (365 dagen). Als je verschillende zorgvragen hebt, behandelt je zorgaanbieder deze in één en hetzelfde traject. Je hebt geen recht op twee (of meer) behandeltrajecten tegelijkertijd of na elkaar in hetzelfde jaar. Je zorgaanbieder kan het behandeltraject tussentijds aanpassen aan de hand van de zwaarte van je zorgvraag.

Je hebt na het sluiten van een behandeltraject alleen recht op een nieuw behandeltraject in hetzelfde jaar (365 dagen) als je behandeltraject is beëindigd en je onverwacht (voor zowel jou als voor je zorgaanbieder):

 • terugkomt met de al bekende problematiek (terugval); of
 • last krijgt van andere problematiek.
Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering 100% 

Verwijzing nodig

Je moet een verwijzing hebben van een huisarts, medisch specialist, regiebehandelaar (in geval van doorverwijzing), een bedrijfsarts of een straatdokter:

 • bij de start van de diagnostiek en de behandeling;
 • bij een terugval van dezelfde zorgvraag na 365 dagen nadat de zorg is gestart;
 • als sprake is van een nieuwe zorgvraag. Je verwijzer bepaalt dit.

De eis van een verwijzing geldt niet:

 • als er sprake is van onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld (acute ggz / crisis DBC / spoedzorg);
 • als sprake is van verplichte behandeling op basis van de Wet Verplichte GGZ;
 • als de zorg een directe voortzetting is van;
  • zorg aan jou vanuit een justitieel traject;
  • zorg aan jou door dezelfde zorgaanbieder na het eindigen van de WLZ-indicatie;
  • zorg aan jou vanuit de Jeugdwet;
  • basis ggz voor dezelfde zorgvraag;
 • in geval van doorverwijzing voor dezelfde zorgvraag tussen zorgaanbieders die op grond van deze verzekeringsvoorwaarden basis ggz of gespecialiseerde ggz mogen bieden;
 • voor het openen van een of meerdere DBC´s als er al een eerste DBC is geopend (zogenaamde parallelle DBC´s).

De geldigheidsduur van de verwijzing is negen maanden (275 dagen) te rekenen vanaf de datum dat je je hebt aangemeld bij een in deze verzekeringsvoorwaarden aangewezen zorgaanbieder voor het leveren van de zorg.

Waar kun je terecht

Deze zorgaanbieders mogen als regiebehandelaar de basis ggz verlenen:

 • een gezondheidszorgpsycholoog;
 • een klinisch psycholoog;
 • een klinisch neuropsycholoog;
 • een psychotherapeut;
 • een specialist ouderengeneeskunde, werkzaam in een instelling voor het verlenen van basis ggz;
 • een verslavingsarts, werkzaam in een instelling voor het verlenen van basis ggz;
 • een klinisch geriater, werkzaam in een instelling voor het verlenen van basis ggz;
 • verpleegkundig specialist ggz, werkzaam in een instelling voor het verlenen van basis ggz.

Overgangsregeling
Als je in het jaar 2021 18 jaar wordt en je ontvangt op dat moment zorg van een orthopedagoog of een zorgaanbieder die als kinder- en jeugdpsycholoog NIP is ingeschreven in het verenigingsregister van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), dan mogen deze zorgaanbieders de zorg als regiebehandelaar blijven verlenen voor de duur van maximaal 365 dagen, te rekenen met ingang van de dag dat je 18 jaar bent geworden.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.