Vrouw in hal
Vrouw in hal

Logopedie

Logopedie behandelt of verhelpt problemen op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor en slikken. Je komt in aanmerking voor een vergoeding wanneer de zorg een geneeskundig doel heeft en wanneer kan worden verwacht dat er herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen zal optreden.

Onder logopedie valt ook stottertherapie en Voorwaardelijk toegelaten zorg, zoals omschreven in het document Voorwaardelijk toegelaten zorg.

Wat krijg je vergoed?

De volgende zorg valt niet onder logopedie:

 • de behandeling van een achterstand in de taalontwikkeling door een dialect of het spreken van een andere taal;
 • de behandeling van een taalachterstand in de Nederlandse en/of een vreemde taal, in het geval van meertaligheid;
 • de behandeling van dyslexie.

Let op: mochten de kosten onredelijk hoog uitvallen, dan betaal je een deel zelf.

Verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP). Deze verwijzing stuur je mee als je de factuur bij ons indient. Je hoeft geen verwijzing te hebben als de zorgverlener gecontracteerd is en de cursus Directe Toegankelijkheid met goed resultaat heeft afgerond. Een gecontracteerde zorgverlener vind je met onze zorgzoeker.

Waar kun je terecht?

 • Preverbale logopedie: een logopedist die is ingeschreven in het deelregister Preverbale logopedie van de NVLF.
 • Afasie-therapie: een logopedist die is ingeschreven in het register Afasie van de NVLF.
 • Het Hanen-ouderprogramma PDMT (Praten Doe je Met z'n Tweeën): een logopedist die is ingeschreven in het deelregister Hanen-ouderprogramma PDMT van de NVLF.
 • Het Hanen-ouderprogramma MDW (Meer Dan Woorden): een logopedist die is ingeschreven in het deelregister Hanen-ouderprogramma MDW van de NVLF;
 • Individuele stottertherapie: een logopedist of een stottertherapeut die is ingeschreven in het deelregister Stotteren van de NVLF.
 • Integrale zorg stotteren: een logopedist of stottertherapeut die is ingeschreven in het deelregister integrale zorg stotteren van de NVLF.
 • logopedie voor de ziekte van Parkinson: een logopedist die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Deze aansluiting is niet verplicht als de zorg al is gestart voor 1 januari 2018.
 • overige logopedie: een logopedist.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Belangrijke documenten

Voorwaardelijk toegelaten zorg (PDF)