Vrouw in hal
Vrouw in hal

Zorg in het buitenland

Soms heeft u zorg in het buitenland nodig. Bijvoorbeeld wanneer u op vakantie bent of een zakelijke reis maakt. Maar het is ook mogelijk dat u naar het buitenland gaat voor specifieke zorg.

De reden kan een kortere wachttijd zijn, lagere prijzen of bijvoorbeeld een andere behandelmethode. Dit noemen we planbare zorg. Er is sprake van spoedeisende zorg als het, naar ons oordeel, gaat om onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld tot uw terugkeer in Nederland.

Bel onze Alarmcentrale bij spoedeisende zorg
Neem voor spoedeisende zorg in het buitenland altijd zo snel mogelijk contact op met onze Alarmcentrale. Onze medewerkers vertellen u namelijk of uw zorgvraag ‘medisch noodzakelijk’ is en dus door ons vergoed wordt. Ook vertellen zij bij welke zorgverlener u het beste terecht kunt. Gaat u naar een zorgverlener zonder de Alarmcentrale te bellen? Dan kan het zijn dat u het bedrag moet voorschieten of dat u minder vergoed krijgt dan verwacht. U bereikt de Alarmcentrale dag en nacht via:

+31 (0570) 687 443 (standaard tarief)
alarmcentrale@zorgdirect.nl

In alle EU-landen kunt u bij noodgevallen bellen naar het alarmnummer 112.

Download uw European Health Insurance Card (EHIC)
Gaat u naar het buitenland? Zorg dan dat u uw digitale EHIC kunt laten zien. Deze vindt u in Mijn Salland (onder Mijn Zorgverzekering, Mijn Zorgpas). Hiermee toont u aan dat u bij ons verzekerd bent. Het komt een enkele keer voor dat een buitenlandse zorgverlener uw digitale EHIC niet accepteert. Neem in dat geval opnieuw contact op met de Salland Alarmcentrale. Zij sturen een bewijs van verzekering naar de zorgverlener.

De gevolgen van de Brexit voor uw zorgverzekering
Op 1 januari 2021 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) verlaten. Er wordt door het VK en de EU onderhandeld over nieuwe afspraken rondom de vergoeding van medisch noodzakelijke zorg voor EU burgers in het VK. Afhankelijk van de afspraken die gemaakt worden, kan dit gevolgen hebben voor uw zorgverzekering.

EHIC tijdelijk nog geldig in het Verenigd Koninkrijk
Voorlopig kunt u in het Verenigd Koninkrijk (VK) voor spoedeisende zorg uw EHIC (zie Mijn Salland) blijven gebruiken. De zorgverlener weet dan dat u verzekerd bent in Nederland. Er bestaat dan recht op vergoeding van spoedeisende zorg op grond van Europese afspraken en u hoeft de kosten meestal niet voor te schieten. Dit is een tijdelijke oplossing. De EU en het VK moeten nog afspreken of de EHIC in het VK geldig blijft of dat er bijvoorbeeld een nieuwe EHIC, speciaal voor het VK, komt. In de loop van 2021 wordt hier meer over duidelijk.

Reizigersvaccinaties
Meer informatie over de vergoeding van vaccinaties die nodig zijn voor het tijdelijk verblijf in een ander land vindt u op de vergoedingenpagina Vaccinatie voor reizigers.

Medicatie en medicijnenpaspoort
Gebruikt u medicatie die u ook tijdens uw verblijf in het buitenland nodig heeft? Denkt u er dan aan om ruim voor uw vertrek met uw apotheek te overleggen of u extra medicatie meeneemt, of dat u in het buitenland uw herhaalmedicatie ophaalt. Dit bepaalt de apotheker in overleg met uw huisarts. We adviseren u ook om een medicijnenpaspoort mee te nemen op uw reis. Hier staan alle medicijnen in genoemd die u gebruikt, inclusief de stofnaam. Dit kan problemen voorkomen bij de douane en het maakt het makkelijker om in het buitenland nieuwe medicijnen te halen (bijvoorbeeld na verlies of diefstal, of bij het ophalen van uw herhaalmedicatie).

Toestemming voor geplande zorg?
Er zijn 2 verschillende soorten geplande zorg:

  • Zorg die u wel nodig heeft, maar die geen spoed heeft
  • Zorg die u continu nodig heeft (bijvoorbeeld nierdialyse)

Voor een geplande behandeling in het buitenland met een opname van minimaal 1 nacht moet u altijd schriftelijk toestemming bij ons aanvragen. Wanneer er voor zorg in Nederland een toestemmingsvereiste geldt, geldt dit in het buitenland ook. U komt dan achteraf niet voor onnodige financiële verrassingen te staan.

In sommige gevallen is de behandeling in het buitenland noodzakelijk. Onder noodzakelijke zorg verstaan wij hier onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld tot na terugkeer in Nederland. Dit is bijvoorbeeld het geval bij spoedeisende zorg of zorg in verband met chronische ziekte en bij zwangerschap en bevallingen. Zonder deze zorg zal er blijvende gezondheidsschade optreden. Dat willen we natuurlijk voorkomen; voor deze vorm van zorg in het buitenland heeft u dan ook geen toestemming nodig.

Wat krijg je vergoed?

Wanneer kom je voor vergoeding in aanmerking?

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van kosten van medisch noodzakelijke zorg in het buitenland als die zorg ook in Nederland valt onder de dekking van de basisverzekering. In EU- en EER-landen en Zwitserland heeft u ook recht op vergoeding van medisch noodzakelijke zorg volgens het sociale ziektekostenstelsel in het land waar u op dat moment verblijft. Dit is geregeld in de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004.

Voor een vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen moet het gaan om spoedeisende zorg die niet voorzien was en die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld tot u weer in Nederland bent.

Vergoeding planbare zorg in de EU en EER
Er gelden twee routes voor vergoeding van planbare zorg in de EU en EER. Is de zorg in Nederland niet beschikbaar binnen de landelijke maximum wachttijden voor geplande zorg, maar wel tijdig beschikbaar in een ander land in de EU, EER of Zwitserland? Dan beoordelen wij of we u toestemming kunnen geven volgens de voorwaarden van de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004. U kunt dan in aanmerking komen voor medische zorg en vergoeding volgens de wetgeving van het land van verblijf.

Is uw behandeling wel tijdig beschikbaar in Nederland, maar wilt u zelf behandeld worden in een ander land in de EU of EER? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor vergoeding op grond van Richtlijn 2011/24/EU. Hierbij is de vergoeding maximaal het bedrag dat u in Nederland vergoed zou krijgen voor deze zorg bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Buiten de EU, EER of Zwitserland zijn er geen afspraken gemaakt en is het aan ons als zorgverzekeraar om uw aanvraag te beoordelen.

Lees de verzekeringsvoorwaarden (PDF) voor de dekking en vergoeding van zorg in het buitenland.

Aanvullende vergoeding spoedeisende zorg

Hierboven heeft u kunnen lezen waar u recht op heeft vanuit de basisverzekering als het gaat om zorg in het buitenland. Met een aanvullende verzekering krijgt u een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten voor spoedeisende zorg die niet volledig vanuit de basisverzekering worden vergoed. Of u alle kosten vergoed krijgt, hangt af van het land waar u bent en uw aanvullende verzekering.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start  100% voor zorg* in een EU/EER land of verdragsland 
Slim 100% voor zorg* in een EU/EER land of verdragsland
Extra 100% voor zorg* in een EU/EER land of verdragsland
Plus 100% voor zorg* in een EU/EER land of verdragsland.
Rest van de wereld: maximaal € 20.000,- per kalenderjaar
Top 100% voor zorg* in een EU/EER land of verdragsland.
Rest van de wereld: maximaal € 20.000,- per kalenderjaar

Eigen bijdrage

Er kan een eigen bijdrage gelden voor de zorg die je ontvangt. Lees de verzekeringsvoorwaarden voor meer informatie.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent kan de zorg meetellen voor je eigen risico. Lees de verzekeringsvoorwaarden voor meer informatie.

Meer informatie over zorg in het buitenland

Voor meer informatie over zorg in het buitenland kunt u de website van het Nationale Contactpunt (NCP) voor Grensoverschrijdende zorg Nederland bekijken. Hier kunt u ook meer lezen over de Europese regelgeving. Ook op de website van het Zorginstituut Nederland vindt u meer belangrijke informatie over zorg in het buitenland.
Wilt u een buitenlandse factuur declareren? Download dan het ‘Declaratieformulier buitenland’ en lees de checklist op onze pagina Declareren.