Vrouw in hal
Vrouw in hal

Lid Ledenraad Coöperatie Eno U.A. (circa 1 dag per maand)

Wat is er mooier dan zorgen voor je eigen regio? Dat doen we bij Eno al 160 jaar. Wij zijn een zorgverzekeraar en zorgkantoor, maar voelen ons vooral onderdeel van de zorg.

Als kleine zorgverzekeraar staan we midden in de samenleving, weten we wat er speelt en hebben we een goede band met zorgaanbieders en partners. We willen een herkenbare en actieve bijdrage leveren aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Iedere dag werken we hieraan voor onze verzekerden.

Samen met jou maken we het verschil

Het behouden van goede, betaalbare en toegankelijke zorg is een groot goed en gaat ons allemaal aan. Zorgverzekeraars hebben hierin een belangrijke rol. Heb jij interesse in dit onderwerp en wil je hier een bijdrage aan leveren? En ben je verzekerd bij ZorgDirect? Dan is lid van de ledenraad van Eno misschien iets voor jou.

Omgevingsschets ledenraad Eno

Coöperatie Eno is de organisatie waaronder een aantal rechtspersonen vallen die de activiteiten uitvoeren. De belangrijkste zijn het aanbieden van zorgverzekeringen en het uitvoeren van de Wet langdurige zorg (Wlz). Eno biedt zorgverzekeringen aan met de volgende labels: Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg. Voor het uitvoeren van de Wlz heeft Eno een concessie voor de regio Midden IJssel. Via Zorgkantoor Midden IJssel geeft Eno hier uitvoering aan.

Eno is een dienstverlener en verzekeraar die persoonlijk en betrokken is en dichtbij haar leden staat. Het is eigen aan de rechtsvorm van een coöperatie dat de leden van Eno invloed kunnen uitoefenen op Eno. Binnen Eno wordt aan deze inspraakbevoegdheid vormgegeven door een ledenraad. In de statuten van de coöperatie ligt vast welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden de ledenraad heeft.

Je gaat bijdragen aan een mooi doel

De ledenraad onderschrijft het coöperatieve karakter van Eno en bevordert en bewaakt de invulling hiervan. De ledenraad onderschrijft de gedragscodes en- regels die bij Eno gelden en is betrokken bij wat er leeft in de maatschappij, in de zorgverzekeringssector en bij Eno in het bijzonder.

Daarnaast is de ledenraad gemakkelijk aanspreekbaar voor leden en hun omgeving, heeft zicht op de ontwikkelingen en weet het belang daarvan voor Eno te bepalen. In het vormen van een oordeel houd de ledenraad rekening met het bredere belang voor de diverse klantgroepen van Eno.

De belangrijkste verantwoordelijkheden van de ledenraad zijn;

 • het vaststellen van de jaarrekening en bepalen van de winstbestemming;
 • verlenen van décharge aan de leden van de raad van bestuur voor het gevoerde beleid en de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht;
 • benoemen van de leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen;
 • besluiten tot statutenwijziging.

Samenstelling van de ledenraad

De ledenraad wordt gevormd uit afgevaardigden die door en uit de leden van Eno zijn gekozen en bestaat uit een veelvoud van drie leden, met een minimum van 18 en bij voorkeur 21. Alle leden kunnen aan de verkiezing deelnemen.

De ledenraad is voor zover mogelijk zodanig samengesteld dat:

 • de ledenraad in ieder geval qua leeftijd, woonplaats en opleiding een goede afspiegeling is van de verzekerden en dat de samenstelling aansluit bij de verscheidenheid van de verzekerden; en
 • de ledenraad redelijkerwijs de diverse belangen van de verzekerden kan behartigen.

Zittingstermijn ledenraadsleden

Elke afgevaardigde wordt voor een zittingstermijn van maximaal drie jaar gekozen door de leden, op voordracht door de raad van commissarissen.

De afgevaardigden treden af volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster. Dit rooster wordt zo opgesteld dat aan het eind van elk kalenderjaar een derde gedeelte van de afgevaardigden aftreedt.

Aftredende leden zijn herkiesbaar, op voorwaarde dat zij op het moment van aftreden niet meer dan zeven jaren deel hebben uitgemaakt van de ledenraad. Op verzoek van de ledenraad kunnen aftredende leden in functie blijven, totdat in hun vacature is voorzien.

Dit neem je mee

Lid van de ledenraad word je niet zomaar! Wij worden enthousiast als je een teamspeler en vertegenwoordiger bent, als je betrokken bent bij wat er leeft in de markt en in de maatschappij en als jij je herkent in het volgende profiel:

Een lid van de ledenraad;

 • is lid van Eno en verzekerd bij één van de labels van Eno (Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg);
 • kan afstand nemen van zijn of haar persoonlijke situatie en conclusies trekken met het oog op het algemene belang van Eno en haar leden;
 • beschikt over voldoende basiskennis of is bereid deze op te doen om op basis van de beschikbare informatie juiste en realistische conclusies te kunnen trekken;
 • neemt actief deel aan de vergaderingen van de ledenraad en is in staat en bereid om twee avonden per kwartaal tijd vrij te maken voor vergaderingen en daarnaast voor een team dag, deelname aan commissies en de bijbehorende overleggen (zoals zorginkoopbeleid, selectiecommissie, etc.). Gemiddeld is de tijdsinvestering één dag per maand;
 • is in staat en bereid om voor de uitoefening van het lidmaatschap gebruik te maken van digitale communicatiemiddelen;
 • functioneert onafhankelijk;
 • heeft de intentie om zich voor langere tijd te verbinden aan de ledenraad (minimaal één zittingstermijn van drie jaar).

Verder is een lid van de ledenraad:

 • niet in dienst van de Coöperatie Eno U.A. of een afhankelijke maatschappij;
 • niet (oud)-lid van de raad van commissarissen of raad van bestuur;
 • heeft niet, al dan niet door middel van een rechtspersoon, direct of indirect, in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf een zakelijk belang bij de Coöperatie Eno U.A. en/of één of meer van de onderdelen en/of verzekeringsbedrijven van Eno;
 • niet werkzaam in een beleidsbepalende functie of betrokken bij inkoop binnen een zorgorganisatie of concurrerende organisatie.

Wat biedt Eno

 • Een omgeving waar je professioneel ondersteund wordt en waar je jezelf kan ontwikkelen;
 • een ledenraad waar betrokken en kundige leden in zitten;
 • een omgeving waarin je kennis op kunt doen over zorgverzekeringsonderwerpen;
 • een vergoeding die twee keer per jaar wordt uitgekeerd.

Geheimhouding

Op een lid van de ledenraad rust een geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht wordt daarnaast nog apart benoemd wanneer het te behandelen onderwerp hier expliciet aanleiding toe geeft. Ter voorkoming van belangenverstrengeling is een lid van de ledenraad verplicht om zowel bij aanvang als ten tijde van de vervulling van het lidmaatschap melding te maken van zijn of haar zakelijke werkzaamheden.

Kom erbij en reageer snel

Ben je enthousiast geworden? Mail dan je cv en motivatie naar onze afdeling HRM via solliciteren@eno.nl. Wil je liever eerst meer informatie? Neem dan contact op met Nynke Wiersma, Bestuurssecretaris, via 06 13 98 62 47 of nynke.wiersma@eno.nl. Meer informatie over Eno vind je op onze website. Daar staat ook meer informatie over de ledenraad. Een gesprek met de selectiecommissie maakt deel uit van de verkiezingsprocedure.