Vrouw in hal
Vrouw in hal

Preventieve voetzorg

Voetzorg is belangrijk voor mensen met diabetes. Daarom heb je vanuit de basisverzekering recht op preventieve voetzorg.

Wat krijg je vergoed?

Preventieve voetzorg kan deel uitmaken van ketenzorg. De voorwaarden voor het recht op ketenzorg zijn opgenomen in het artikel over ketenzorg. Preventieve voetzorg kan ook deel uitmaken van medisch specialistische zorg. De voorwaarden voor het recht op medisch specialistische zorg zijn opgenomen in het artikel over medisch specialistische zorg (algemeen). Je hebt geen recht op preventieve voetzorg op grond van dit artikel als je op grond van het artikel over ketenzorg of medisch specialistische zorg (algemeen) al preventieve voetzorg ontvangt.

Om de risico’s van aantasting van de voeten in kaart te brengen, wordt gebruik gemaakt van een zogenoemd zorgprofiel, die in de 'Zorgmodule Diabetische Voetulcera' staan. Het zorgprofiel bepaalt voor welke zorg je recht op vergoeding hebt.

De preventieve voetzorg bestaat uit:

  • jaarlijkse voetonderzoek (screening), bestaande uit anamnese, onderzoek en risico-inventarisatie;
  • afhankelijk van het zorgprofiel, de behandeling van huid- en nagelproblemen, voetvorm- en standsafwijkingen en behandeling van risicofactoren;
  • voorlichting over aanpassing van jouw leefstijl als onderdeel van de behandeling;
  • advies over geschikt schoeisel.

Op basis van de Simm's classificatie en andere factoren is de voetzorg aan diabetici onderverdeeld in de zorgprofielen. Je huisarts stelt je zorgprofiel vast.

Onder preventieve voetzorg vallen niet louter verzorgende behandelingen, zoals de verwijdering van eelt en het knippen van de teennagels om alleen cosmetische of verzorgende redenen.

Overzicht profielen en vergoedingen voetverzorging

Onderstaand vind je een overzicht in welke situatie je recht hebt op vergoeding vanuit de basisverzekering en eventueel uit de aanvullende verzekeringen.

Reden voor pedicure/podologie behandeling Vergoeding
Diabetes Mellitus type I of II Zorgprofiel 0
Geen vergoeding vanuit de basisverzekering
Diabetes Mellitus type I of II Zorgprofiel 1
Jaarlijks eenmalig voetonderzoek vanuit de basisverzekering
Diabetes Mellitus type I of II Zorgprofiel 2 t/m 4
Recht op zorg vanuit de basisverzekering
Podotherapie, podologie
Geen recht vanuit de basisverzekering. Bekijk voor eventuele vergoeding vanuit de aanvullende verzekering de pagina voetverzorging.
Pedicurebehandelingen

Alleen als je last hebt van:

  • reuma (reumatoïde artritis), waarbij de voeten zijn aangedaan; of
  • een verminderd gevoel in de voeten (perifere neuropathie), niet veroorzaakt door diabetes.

Verwijzing nodig

Je moet een verwijzing hebben van een huisarts, medisch specialist, verpleegkundig specialist of physician assistant voor preventieve voetzorg door een pedicure of een podotherapeut. Uit de verwijzing moet blijken dat je diabetespatiënt bent en onder welk zorgprofiel je valt.

Voor vergoeding van pedicurebehandelingen vanuit de aanvullende verzekering heb je een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist. Een kopie van de verwijzing moet je meesturen bij het indienen van de eerste nota.

Waar kun je terecht

  • Voor Sims classificatie 1 (zorgprofiel 1): een pedicure, een podotherapeut of een huisarts;
  • Voor Sims classificatie 2 en 3 (zorgprofiel 2, 3 en 4): een podotherapeut of een huisarts.

En:

Voor pedicurebehandelingen vanuit de aanvullende verzekering kun je terecht bij de pedicure. De pedicure dient te zijn opgenomen in het kwaliteitsregister Pedicure met specialisatie diabetische voet of medische pedicure of voetverzorging bij Reumapatiënten. Als de zorg wordt verleend door een gecontracteerde aanbieder zal deze de zorg ook declareren. Je hoeft in dat geval niet zelf te betalen aan de zorgverlener.

Met onze zorgzoeker vind je een zorgaanbieder bij jou in de buurt.

Eigen risico

De kosten van preventieve voetzorg tellen niet mee voor het verplicht en het eventuele vrijwillig eigen risico.