Vrouw in hal
Vrouw in hal

Medisch-specialistische zorg

Geneeskundige zorg die medisch specialisten plegen te bieden is medisch-specialistische zorg (algemeen). Voorbeelden van medisch specialisten zijn internisten, dermatologen en plastisch chirurgen.

Wat krijg je vergoed?

Ook hulpmiddelen en geneesmiddelen die bij de behandeling horen, vallen onder de basisverzekering. En ook voorwaardelijk toegelaten zorg valt onder medisch specialistische zorg. Daarnaast wordt een aantal behandelingen niet gezien als medisch specialistische zorg.

Onder de medisch specialistische zorg valt niet:

 • de vierde of volgende ivf-poging per te realiseren doorgaande zwangerschap. Een ivf-poging telt pas als poging als een follikelpunctie is geslaagd. Alleen pogingen die daarna zijn afgebroken, tellen mee voor het aantal pogingen. In dit verband is een doorgaande zwangerschap:
  • een zwangerschap van tenminste tien weken, gerekend vanaf het moment dat een follikelpunctie is geslaagd;
  • als sprake is van het terugplaatsen van ingevroren bewaarde embryo(‘s), een zwangerschap van tenminste negen weken en drie dagen, gerekend vanaf het moment van implantatie van de ingevroren bewaarde embryo(’s);
  • een spontaan ontstane zwangerschap van 12 weken na de datum van de laatste menstruatie.
 • Een ivf-poging na een doorgaande zwangerschap telt als nieuwe, eerste poging, ook als die zwangerschap voortijdig is afgebroken;
 • de eerste en tweede ivf-poging, als u jonger bent dan 38 jaar en er meer dan één embryo wordt teruggeplaatst;
 • vruchtbaarheidsgerelateerde zorg, als u een vrouw van 43 jaar of ouder bent. Als het om een ivf-poging gaat die is gestart voordat u 43 jaar werd, heeft u recht op de afronding van die poging;
  behandeling van verlamde of verslapte bovenoogleden anders dan bij verlamming of verslapping die een ernstige gezichtsveldbeperking tot gevolg heeft of het gevolg is van een aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening;
  liposuctie van de buik;
 • een behandeling van plastisch-chirurgische aard die strekt tot borstconstructie of vervanging van een borstprothese, anders dan na een gehele of gedeeltelijke borstamputatie of bij agenesie of aplasie van de borst bij vrouwen en de daarmee vergelijkbare situatie bij een vastgestelde transseksualiteithet operatief plaatsen en het operatief vervangen van een borstprothese, anders dan na een gehele of gedeeltelijke borstamputatie of bij agenesie of aplasie van de borst bij vrouwen en de daarmee vergelijkbare situatie bij een vastgestelde transseksualiteit;
 • het operatief verwijderen van een borstprothese zonder medische noodzaak;
 • behandelingen tegen snurken met uvuloplastiek;
 • behandelingen gericht op de sterilisatie of het ongedaan maken van de sterilisatie van de verzekerde (zowel man als vrouw);
 • behandelingen gericht op de besnijdenis van mannelijke verzekerden (circumcisie), anders dan medisch noodzakelijk;
 • een buikwandcorrectie (abdominoplastiek), tenzij sprake is van een verminking of ernstige functiebeperking;
 • behandeling van asymmetrische afplatting van het achterhoofd (plagiocefalie) en afplatting centraal op het achterhoofd (brachycefalie) van jonge kinderen met een redressiehelm zonder dat sprake is van vroegtijdig sluiten van de schedelnaden (craniosynostose);
 • met ingang van 1 januari 2020: nivolumab, voor zover verstrekt in het kader van de behandeling van longkanker;
 • de geneesmiddelen als bedoeld in bijlage 0 van de Regeling zorgverzekering, onder de daarin opgenomen voorwaarden. Het aantal geneesmiddelen en de voorwaarden kunnen tussentijds wijzigen. De actuele inhoud kunt u vinden via www.zorgdirect.nl. Op verzoek zenden wij deze toe;
 • uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij de behandeling van diabetes voor het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel, met inbegrip van de ketonen teststrips en insulinepompen;
 • laboratoriumonderzoek op verzoek van een alternatieve zorgaanbieder.

Raadpleeg voor meer informatie de polisvoorwaarden.

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering Vergoeding voor kosten behandeling en verblijf in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start  Voor de hieronder genoemde behandelingen geldt een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. 
Slim  Voor de hieronder genoemde behandelingen geldt een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.
Extra Voor de hieronder genoemde behandelingen geldt een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.
Plus Voor de hieronder genoemde behandelingen geldt een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.
Top Voor de hieronder genoemde behandelingen geldt een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

Verwijzing nodig

Voor een vergoeding van medisch specialistische zorg heb je een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, verloskundige, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, arts infectieziekte- of tuberculosebestrijding, SEH-arts, physician assistent, verpleegkundig specialist, sportarts, klinisch fysicus audioloog, bedrijfsarts, tandarts, kaakchirurg, optometrist, orthoptist of triage-audicien. Heb je spoedeisende hulp nodig, dan geldt deze voorwaarde niet. De verwijzing is twaalf maanden geldig vanaf de datum van uitgifte.

Vanuit de basisverzekering heb je voor een aantal vergoedingen vooraf schriftelijke toestemming nodig. Al deze behandelingen staan op de Lijst met vooraf aan te vragen verrichtingen en de Limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie. Voorkom verrassingen achteraf en kijk van tevoren goed of en hoeveel vergoeding je krijgt voor de zorg.

Toestemming aanvragen

Je hebt vooraf schriftelijke toestemming nodig als de vergoeding van de behandeling die op jou van toepassing is, voorkomt op de Lijst met vooraf aan te vragen verrichtingen en de Limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie. Stuur bij de aanvraag voor de zorg een rapportage mee van je behandelend arts, waarin de volgende zaken zijn opgenomen: je medische diagnose(s), een beschrijving van je actuele problematiek, het voorgestelde behandelplan (zorgactiviteit) en (indien mogelijk) toepasselijke foto’s.

Geven wij toestemming, dan geldt de toestemming voor één jaar, gerekend vanaf de datum waarop wij de schriftelijke toestemming hebben afgegeven. De toestemming kan korter of langer gelden, als wij dat uitdrukkelijk bij het afgeven van de toestemming hebben vermeld.

Waar kun je terecht

Je kunt voor medisch specialistische zorg terecht in een ziekenhuis, in een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) of bij een medisch specialist of kaakchirurg die buiten het ziekenhuis werkt. Als je graag wilt worden behandeld in een specifiek ZBC of door een zelfstandig gevestigde medisch specialist, neem dan van tevoren contact met ons op. Dan kunnen we samen checken of wij een contract hebben met het ZBC of de specialist die jouw voorkeur heeft.

Vind met onze zorgzoeker een gecontracteerde zorgaanbieder in jouw buurt.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Belangrijke documenten

Lijst vooraf aan te vragen verrichtingen (PDF)

Limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie (PDF)

Lijst gecontracteerde zorgverleners aanvullende verzekeringen Medisch specialistische zorg (PDF)