Vrouw in hal
Vrouw in hal

Basis ggz

De afkorting basis ggz staat voor ‘generalistische basis geneeskundige geestelijke gezondheidszorg’. Basis ggz omvat diagnostiek en behandeling van lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of stabiele chronische problematiek, zoals klinisch psychologen plegen te bieden.

Let op: de voorwaarden voor de vergoeding van ggz zijn gewijzigd. Vanaf 2022 hanteren wij een maximum vergoeding voor ggz door een niet-gecontracteerde aanbieder.

Om te voorkomen dat u zelf moet bijbetalen, adviseren wij u naar een gecontracteerde zorgverlener te gaan. Dan vergoeden wij de zorg volledig. In onze Zorgzoeker ziet u met welke zorgverleners wij een contract hebben.

Heeft uw zorgverlener geen contract met ons? Dan vergoeden wij tot een maximaal bedrag per prestatie, volgens de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Als de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger zijn dan onze maximumtarieven is het verschil voor uw eigen rekening.

Wat krijg je vergoed?

Een psychiater kan geen regiebehandelaar zijn in de basis ggz. De basis ggz kent de volgende zorgtrajecten (de basiszorg GGZ profielen):

 • Generalistische basis ggz - kort
 • Generalistische basis ggz - middel
 • Generalistische basis ggz - intensief
 • Generalistische basis ggz - chronisch

Ieder traject kan bestaan uit verschillende onderdelen, zoals: intake, diagnostiek, behandeling door individuele gesprekken, groepssessies of internetbehandeling, effectmetingen, verslaglegging en consultatie.

Bekijk welke behandelingen voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk.

Wat krijg je niet vergoed

 • behandeling van aanpassingsstoornissen na een ingrijpende gebeurtenis of verandering;
 • hulp bij problemen in de werk- of relatiesfeer;
 • geïndiceerde preventie bij depressie, paniek- en angststoornissen en problematisch alcoholgebruik;
 • zorg in verband met een psychiatrische stoornis of beperking bij een verzekerde onder de 18 jaar.

Zorgtraject

Zolang er geen nadere regelgeving of veldafspraak over het aantal zorgtrajecten in een jaar is vastgesteld, geldt het volgende. Je hebt in principe recht op één zorgtraject per jaar (365 dagen). Als je verschillende zorgvragen hebt, behandelt je zorgaanbieder deze in één en hetzelfde traject. Je hebt geen recht op twee (of meer) zorgtrajecten tegelijkertijd of na elkaar in hetzelfde jaar. Je zorgaanbieder kan het zorgtraject tussentijds aanpassen aan de hand van de zwaarte van je zorgvraag.

Je hebt na het sluiten van een zorgtraject alleen recht op een nieuw zorgtraject in hetzelfde jaar (365 dagen) als je zorgtraject is beëindigd en je onverwacht (voor zowel jou als voor je zorgaanbieder):

 • terugkomt met de al bekende problematiek (terugval); of
 • last krijgt van andere problematiek.

Veldafspraak

Landelijk worden veldafspraken voor de geestelijke gezondheidszorg vastgesteld door vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten. De zorgaanbieder moet de zorg in overeenstemming met de landelijk vastgestelde veldafspraken leveren. U kunt de landelijk vastgestelde veldafspraken bekijken en downloaden via www.zorgprestatiemodel.nl

Zorgprestatiemodel 2022

Per 2022 gaat de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) over op een nieuwe bekostiging: het Zorgprestatiemodel. Het Zorgprestatiemodel is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En met niet meer administratie dan nodig is. We hebben alle veelgestelde vragen en antwoorden voor u op een rijtje gezet.

Lees de veelgestelde vragen

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering 100% 

Verwijzing nodig

Je moet een verwijzing hebben van een huisarts, medisch specialist, regiebehandelaar (in geval van doorverwijzing), een bedrijfsarts of een straatdokter:

 • bij de start van de diagnostiek en de behandeling;
 • bij een terugval van dezelfde zorgvraag na 365 dagen nadat de zorg is gestart;
 • als sprake is van een nieuwe zorgvraag. Je verwijzer bepaalt dit.

De eis van een verwijzing geldt niet:

 • als er sprake is van onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld (acute GGZ / crisis DBC / spoedzorg);
 • als sprake is van verplichte behandeling op basis van de Wet Verplichte GGZ;
 • als de zorg een directe voortzetting is van;
  • zorg aan jou vanuit een justitieel traject;
  • zorg aan jou door dezelfde zorgaanbieder na het eindigen van de WLZ-indicatie;
  • zorg aan jou vanuit de Jeugdwet;
  • basis ggz voor dezelfde zorgvraag;
 • in geval van doorverwijzing voor dezelfde zorgvraag tussen zorgaanbieders die op grond van deze verzekeringsvoorwaarden basis ggz of gespecialiseerde ggz mogen bieden;
 • voor het openen van een of meerdere DBC´s als er al een eerste DBC is geopend (zogenaamde parallelle DBC´s).

De geldigheidsduur van de verwijzing is negen maanden (275 dagen) te rekenen vanaf de datum dat je je hebt aangemeld bij een in deze verzekeringsvoorwaarden aangewezen zorgaanbieder voor het leveren van de zorg.

Waar kun je terecht

Deze zorgaanbieders mogen als regiebehandelaar de basis ggz verlenen:

 • een gezondheidszorgpsycholoog;
 • een klinisch psycholoog;
 • een klinisch neuropsycholoog;
 • een psychotherapeut;
 • een specialist ouderengeneeskunde, werkzaam in een instelling voor het verlenen van basis ggz;
 • een verslavingsarts, werkzaam in een instelling voor het verlenen van basis ggz;
 • een klinisch geriater, werkzaam in een instelling voor het verlenen van basis ggz;
 • verpleegkundig specialist ggz, werkzaam in een instelling voor het verlenen van basis ggz.

Overgangsregeling
Als je in het jaar 2021 18 jaar wordt en je ontvangt op dat moment zorg van een regiebehandelaar met een postmasterregistratie in het register van Stichting kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of BIG register (doorgaans een orthopedagoog of een zorgaanbieder die als kinder- en jeugdpsycholoog NIP is ingeschreven in het verenigingsregister van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)), dan mogen deze zorgaanbieders de zorg als regiebehandelaar blijven verlenen voor de duur van maximaal 365 dagen, te rekenen met ingang van de dag na die waarop je18 jaar bent geworden. De voortzetting van de behandeling moet zijn gericht op afsluiting of overdracht.

Kwaliteitsstatuut

De zorgaanbieder moet beschikken over een geldig kwaliteitsstatuut, op basis van het kwaliteitsstatuut dat is opgenomen in het Register voor kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten van Zorginstituut Nederland en moet het kwaliteitsstatuut naleven.

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over kwaliteit en inzet van de regiebehandelaar. In geval van niet-gecontracteerde zorg controleren wij bij het indienen van de nota onder meer of de inzet van de regiebehandelaar geleverd is conform het geldende kwaliteitsstatuut. Indien nodig, vragen wij aanvullende informatie op. Mede op basis van die informatie besluiten wij over de vergoeding van kosten van de zorg.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.