Geneesmiddelen

Geneesmiddelen zijn medicijnen. Ze helpen bij het genezen of kunnen een ziekte of aandoening voorkomen, dan wel verminderen. Geneesmiddelen zijn vaak alleen op recept van een arts of medisch specialist verkrijgbaar.

 

Vanuit de basisverzekering heb je recht op de vergoeding van bepaalde geregistreerde geneesmiddelen, voor zover die door ons zijn aangewezen. Zie de geregistreerde medicijnen in bijlage 1 (maar niet in bijlage 2) van de Regeling zorgverzekering en geregistreerde geneesmiddelen die staan in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.

In het Reglement Farmacie is opgenomen welke geregistreerde geneesmiddelen door ons zijn aangewezen.

 

Voorkeursbeleid
Binnen een aantal groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen hebben wij een voorkeursgeneesmiddel aangewezen. Heb je recht op een voorkeursgeneesmiddel? Dan heb je geen recht op een ander geneesmiddel, tenzij de voorschrijver door de aantekening ‘medische noodzaak’ op het recept aangeeft dat het voorkeursgeneesmiddel medisch niet verantwoord is of als het voorkeursmiddel niet beschikbaar is (logistieke noodzaak). In die gevallen heb je recht op een ander geneesmiddel. De lijst met voorkeursgeneesmiddelen maakt onderdeel uit van het Reglement Farmacie. Wij kunnen de lijst met voorkeursgeneesmiddelen op elk moment wijzigen. Wijzigingen maken wij bekend op de pagina over het voorkeursbeleid.

Voor de andere aangewezen geneesmiddelen heb je u recht op het geneesmiddel volgens het beleid van de zogenoemde Laagste Prijs Garantie. In het Reglement Farmacie is opgenomen welke voorwaarden voor dat beleid gelden. Geeft de voorschrijver door de aantekening ‘medische noodzaak’ op het recept aan dat het volgens dat beleid aangewezen geneesmiddel medisch niet verantwoord is? Dan heb je recht op een ander geregistreerd geneesmiddel.

 

Ook bepaalde niet-geregistreerde geneesmiddelen worden vergoed vanuit de basisverzekering, zoals geneesmiddelen die door of in opdracht van de apotheker op kleine schaal zijn bereid en dieetpreparaten als bedoeld in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Meer informatie hierover vind je in de voorwaarden.

 

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering

100%*, minus de wettelijke eigen bijdrage.

Mochten de kosten onredelijk hoog uitvallen, dan betaal je een gedeelte zelf.

 

Vanuit de aanvullende verzekering heb je recht op onder meer vergoeding van bepaalde maagzuurremmers en de wettelijke eigen bijdrage van geneesmiddelenzorg als je de geneesmiddelen in kwestie minimaal drie maanden achter elkaar nodig hebt (dit geldt niet voor anticonceptiemiddelen).

 

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Slim geen
Extra maximaal  € 150,- per kalenderjaar*
Plus maximaal  € 300,- per kalenderjaar*
Top maximaal  € 450,- per kalenderjaar*

 

* Per recept vergoeden wij de kosten van de geneesmiddelen voor een periode van maximaal:

 • twaalf maanden voor de anticonceptiepil (orale anticonceptiva);

 • drie maanden, als je een chronische aandoening hebt en je het geneesmiddel al minimaal zes maanden gebruikt. In afwijking hiervan geldt voor de terhandstelling van benzodiazepinen, hypnotica en anxiolytica een periode van maximaal één maand. De zorgaanbieder die het voorschrift afgeeft, bepaalt of sprake is van een chronische aandoening;

 • één kuur of één maand voor antibiotica of chemotherapie om acute aandoeningen te bestrijden;

 • één maand in alle andere gevallen.

 

Geneesmiddelen die we niet vergoeden

 • geneesmiddelen om het krijgen van een ziekte tijdens reizen te voorkomen;
 • geneesmiddelen voor onderzoek;
 • geneesmiddelen die (bijna) gelijk zijn aan een geregistreerd geneesmiddel, maar niet voorkomen in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering;
 • geneesmiddelen waarmee nog klinische proeven worden gedaan en die beschikbaar worden gesteld voor gebruik in schrijnende gevallen;
 • geneesmiddelen die je krijgt tijdens een opname of medisch specialistische behandeling. De geneesmiddelen maken dan onderdeel uit van die zorg.

 

Recept nodig

Voor geneesmiddelen heb je een recept nodig. Voor de meeste geneesmiddelen geldt dat een arts (waaronder ook een huisarts, medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten, sportarts, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist en SEH-arts), een orthodontist, een tandarts, een verloskundige, sportarts, een arts verstandelijk gehandicapten, een specialist ouderengeneeskunde, een verpleegkundig specialist, een SEH-arts of een physician assistant het recept mogen afgeven. Het is wel de bedoeling dat het recept verband houdt met de zorg die de voorschrijver biedt.

 

Medische noodzaak

Gebruik je liever een geneesmiddel van een andere fabrikant dan je van de apotheek krijgt? Dit kan alleen als er sprake is van medische noodzaak. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar onze pagina over dit onderwerp.

 

Toestemming aanvragen

Soms moet je toestemming vragen voor een vergoeding. Voor vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage en vergoeding van sommige geneesmiddelen heb je van tevoren schriftelijke toestemming van ons nodig. Voor welke geneesmiddelen dit geldt, lees je in het Reglement Farmacie. Heb je een recept gekregen voor deze geneesmiddelen? Stuur dan een kopie van het recept samen met de aanvraag naar:

 

ZorgDirect
t.a.v. de medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

 

Voor de geneesmiddelen die staan in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering gelden aparte regels. Voor vergoeding van sommige geneesmiddelen heb je vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig. Voor andere geneesmiddelen die in bijlage 2 staan, geldt dat de apotheker of de apotheekhoudende huisarts op grond van een artsenverklaring en/of apotheekinstructie het recht op vergoeding moet vaststellen. In het Reglement Farmacie staan deze voorwaarden per geneesmiddel.

 

Toestemming voor doorgeleverde bereidingen

Doorgeleverde bereidingen zijn niet-geregistreerde geneesmiddelen die in één apotheek worden gemaakt (magistrale bereidingen) en die worden doorgeleverd aan een andere apotheek. Voor het recht op bepaalde, door ons aangewezen doorgeleverde bereidingen moet u schriftelijk toestemming van ons hebben, voordat u de zorg krijgt. De doorgeleverde bereidingen waarvoor toestemming is vereist, staan in het ‘Overzicht doorgeleverde bereidingen’.


Bij de aanvraag voor toestemming moet je een kopie van het recept en een rapportage van de behandelend arts waarin de medische diagnose(s), een beschrijving van de actuele problematiek en het voorgestelde behandelplan zijn opgenomen, meesturen.

 

Waar kun je terecht?

Voor geneesmiddelenzorg kun je terecht bij een (door ons gecontracteerde) apotheek of apotheekhoudende huisarts. Voor dieetpreparaten kun je ook terecht bij een leverancier van dieetpreparaten. Vind met onze zorgzoeker een gecontracteerde zorgaanbieder bij jou in de buurt.

 

Er geldt een wettelijke eigen bijdrage voor een geneesmiddel dat is ingedeeld in een groep van onderling vervangbare geneesmiddelen, als de inkoopprijs hoger is dan de vergoedingslimiet. Er geldt ook een wettelijke eigen bijdrage als een geneesmiddel is bereid uit een geneesmiddel waarvoor een wettelijke eigen bijdrage is verschuldigd. In de Regeling zorgverzekering is geregeld hoe de eigen bijdrage wordt berekend.

Vanuit verschillende aanvullende verzekeringen heb je recht op een vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage als het gebruik van de medicijnen minimaal drie maanden achter elkaar medisch noodzakelijk is. De wettelijke eigen bijdrage van anticonceptiemiddelen valt hier niet onder.

 

In de jaren 2019, 2020 en 2021 is de hoogte van de wettelijke eigen bijdrage maximaal € 250,- per kalenderjaar. Als de basisverzekering niet op 1 januari van een kalenderjaar ingaat of eindigt, wordt de wettelijke eigen bijdrage voor uw basisverzekering in dat kalenderjaar naar rato van het aantal verzekerde dagen lager vastgesteld. Het berekende bedrag ronden wij af op hele euro’s.

 

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico. Voor de volgende zaken betaal je geen eigen risico:

 

 • Anticonceptiva als bedoeld in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering;
 • De terhandstelling van deze anticonceptiva;
 • Medicatiebeoordeling, zoals het staat omschreven in het overzicht ‘Aangewezen zorg buiten het verplicht eigen risico’.
 • De kosten van voorkeursgeneesmiddelen. De terhandstelling, het begeleidingsgesprek en een inhalatie-instructie vallen wel onder het eigen risico.

 

Belangrijke documenten

Verzekeringsvoorwaarden (pdf)

Reglement farmacie (pdf)

Verklaring dieetpreparaten (pdf)

Overzicht doorgeleverde bereidingen (pdf)

 

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina, omdat het een verkorte weergave is van onze voorwaarden.


< Terug naar alle vergoedingen