Verpleging en verzorging zonder verblijf

 

 

Verpleging en verzorging zonder verblijf is zorg die verpleegkundigen bieden. De zorg bestaat uit verpleegkundige handelingen (zorgverlening) en verzorging, maar ook uit het indiceren, coördineren, signaleren, coachen en preventie.

 

Kijk voor meer informatie hierover in de verzekeringsvoorwaarden.

 

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering

100%

Mochten de kosten onredelijk hoog uitvallen dan moet je een deel zelf betalen.

 

In plaats van het recht op de zorg, kun je in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget. In dat geval krijg je budget om de verpleging en verzorging zelf in te kopen. Voor het recht op het persoonsgebonden budget gelden speciale voorwaarden. Deze zijn opgenomen in het Reglement pgb wijkverpleging.

Als de kosten die je maakt voor de verpleging en verzorging hoger zijn dan de vergoeding in de vorm van het persoonsgebonden budget, dan komt het verschil tussen de kosten en het persoonsgebonden budget voor eigen rekening.

 

Jij of je wettelijk vertegenwoordiger moet een zorgplan hebben ondertekend. Het zorgplan moet minimaal bevatten de soort, omvang, frequentie en beoogde duur van de benodigde verpleging en verzorging zonder verblijf, de prestaties en zijn voorzien van een motivering. In het zorgplan moet ook de bijdrage van je sociale netwerk zijn betrokken.

 

Een wijkverpleegkundige en een verpleegkundig specialist mogen de indicatie voor de zorg bepalen en een zorgplan opstellen. De indicatie moet zijn vastgesteld conform de Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving, die zijn opgesteld door de vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN,).

 

Neem je zorg af bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan moet je voordat je de zorg krijgt schriftelijke toestemming van ons hebben om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Stuur bij de aanvraag een kopie mee van je zorgplan. Als je zorgplan wijzigt, is het vóórdat je nieuwe zorg krijgt nodig om opnieuw onze toestemming aan te vragen.

 

Neem je de zorg af bij een door ons gecontracteerde zorgaanbieder, dan is het niet nodig om voorafgaand schriftelijke toestemming van ons te vragen. Uitzonderingen hierop zijn:

  • jouw zorgaanbieder geeft aan dat toestemming vragen in jouw situatie wél noodzakelijk is;
  •  de zorg vindt plaats in het buitenland of;
  • het betreft palliatieve thuiszorg de langer duurt dan drie maanden.

 

De zorg mag verleend worden door:

  • Een verpleegkundig specialist;
  • Een wijkverpleegkundige;
  • Een instelling voor thuisverpleging of –verzorging

Je vindt een gecontracteerde zorgaanbieder bij jou in de buurt via onze zorgzoeker.

 

Verpleging en verzorging zonder verblijf valt niet onder het wettelijke en eventuele vrijwillig eigen risico.

  

Belangrijke documenten

 

verzekeringsvoorwaarden

 

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina, omdat het een verkorte weergave is van onze voorwaarden.


< Terug naar alle vergoedingen