Vrouw in hal
Vrouw in hal

Verpleging en verzorging zonder verblijf

Verpleging en verzorging zonder verblijf is zorg die verpleegkundigen plegen te bieden, waarbij die zorg verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop én deze zorg niet gepaard gaat met verblijf en geen kraamzorg betreft.

Wat krijg je vergoed?

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering 100% van het maximumtarief. 
 

Zorgplan nodig

Jij of je wettelijk vertegenwoordiger moet een zorgplan hebben ondertekend. Het zorgplan moet minimaal bevatten de soort, omvang, frequentie en beoogde duur van de benodigde verpleging en verzorging zonder verblijf, de prestaties en zijn voorzien van een motivering. In het zorgplan moet ook de bijdrage van je sociale netwerk zijn betrokken. Wanneer er, in overleg met jou, een wijziging in het zorgplan plaatsvindt is het niet nodig het zorgplan opnieuw te ondertekenen.

Een wijkverpleegkundige, een kinderverpleegkundige en een verpleegkundig specialist mogen jouw indicatie voor de zorg bepalen en een zorgplan opstellen. De indicatie moet zijn vastgesteld conform de Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving, die zijn opgesteld door de vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Waar kun je terecht

De geïndiceerde zorg mag verleend worden door:

  • een verpleegkundig specialist;
  • een wijkverpleegkundige;
  • een verpleegkundige met diploma MBO-Verpleegkunde;
  • een verzorgende IG of verzorgende niveau 3, met diploma op MBO-niveau 3.

In de volgende gevallen heb je schriftelijke toestemming van ons nodig, voordat jij de zorg krijgt:

  • voor vergoeding van verpleging en verzorging zonder verblijf door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Voor deze aanvraag moet u het aanvraagformulier voor niet-gecontracteerde wijkverpleging gebruiken. Het aanvraagformulier is te vinden op www.zorgdirect.nl. Op verzoek zenden wij het toe. Als het zorgplan wijzigt, moet je opnieuw toestemming van ons hebben, voordat u de nieuwe zorg krijgt;
  • voor vergoeding van verpleging en verzorging zonder verblijf in het buitenland. Bij de aanvraag moet je een kopie van het zorgplan en een offerte voor de zorg, waarin is opgenomen welke zorg het betreft, de kosten en de periode voor de zorglevering in het buitenland meesturen.


Je hebt geen voorafgaande, schriftelijke toestemming van ons nodig voor wijkverpleging door een gecontracteerde zorgaanbieder, tenzij deze zorgaanbieder aangeeft dat in jouw situatie wel toestemming van ons noodzakelijk is.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverlener
Ga je voor geneesmiddelen naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor je eigen rekening.

Eigen risico

Verpleging en verzorging zonder verblijf valt niet onder het wettelijke eigen risico.

Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)

In plaats van zorg in natura, kun je in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget. In dat geval krijg je budget om de verpleging en verzorging zelf te in te kopen. Voor het recht op het persoonsgebonden budget gelden speciale voorwaarden. Deze zijn opgenomen in het Reglement Zvw-pgb.

Belangrijke documenten

tarievenlijst niet-gecontracteerde wijkverpleging (PDF)