Vrouw in hal
Vrouw in hal

Verblijf

Als je onafgebroken moet worden opgenomen gedurende een periode van maximaal 1095 dagen, valt dat onder verblijf. Een onderbreking van maximaal dertig dagen in die opname, telt niet mee voor de onafgebroken periode van 1095 dagen. Voor de berekening van de 1095 dagen tellen weekend- en vakantieverlof wél mee.

De zorg omvat niet:

  • verblijf dat nodig is in verband met een psychische stoornis of beperking als je jonger bent dan 18 jaar;
  • verblijf in verband met het tijdelijk overnemen van de zorg om een mantelzorger te ontlasten (respijtzorg);
  • eerstelijnsverblijf.

Als je opname medisch noodzakelijk is, kom je in aanmerking voor een vergoeding. Dit mits de opname verband houdt met medisch specialistische zorg, revalidatiezorg, transplantatiezorg of een ander soort zorg uit de verzekeringsvoorwaarden.

Wat krijg je vergoed?

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering 100%, gemaximeerd bij niet-gecontracteerde aanbieder zintuiglijk gehandicaptenzorg

Verwijzing nodig

Voor verblijf heb je een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, tandarts of verloskundige. Als er sprake is van een spoedeisende situatie, heb je geen verwijzing nodig.

Toestemming aanvragen

Je hebt toestemming nodig voor:

  • behandelingen die voorkomen op de ‘Lijst met vooraf aan te vragen verrichtingen’;
  • behandelingen die voorkomen op de ‘Limitatieve Lijst Machtigingen Kaakchirurgie’;
  • revalidatiezorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder;
  • zintuiglijk gehandicaptenzorg;
  • gespecialiseerde ggz door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder;
  • gespecialiseerde ggz voor het tweede jaar aaneengesloten verblijf en voor het derde jaar aaneengesloten verblijf. Bij de aanvraag moet je telkens (een kopie van) de landelijke checklist LGGZ meesturen.

Bij de aanvraag moet je (een kopie van) een rapportage van de behandeld arts meesturen waarin de medische diagnose(s), een beschrijving van de actuele problematiek en de medische noodzaak voor verblijf zijn opgenomen.

Je kunt de aanvraag sturen naar:

ZorgDirect
t.a.v. de medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Waar kun je terecht

Voor verblijf kun je, afhankelijk van de benodigde zorg, terecht bij een ziekenhuis, revalidatiecentrum, psychiatrisch ziekenhuis, beademingscentrum, centrum voor erfelijkheidsadvisering, een instelling voor geriatrische revalidatiezorg of een instelling voor zintuiglijk gehandicaptenzorg.

Je vindt een zorgaanbieder bij jou in de buurt via onze zorgzoeker.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Belangrijke documenten

Lijst met vooraf aan te vragen verrichtingen (PDF)
Limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie (PDF)