Gespecialiseerde ggz

Gespecialiseerde ggz staat voor gespecialiseerde geneeskundige geestelijke gezondheidszorg. Het omvat diagnostiek en specialistische behandeling van (zeer) complexe psychische aandoeningen zoals psychiaters en klinisch psychologen plegen te bieden.

 

Onder gespecialiseerde ggz valt niet:

 • behandeling van aanpassingsstoornissen (na een ingrijpende gebeurtenis of verandering);
 • hulp bij problemen in de werk- of relatiesfeer;
 • geïndiceerde preventie bij depressie, paniek- en angststoornissen en problematisch alcoholgebruik;
 • zorg in verband met een psychiatrische stoornis of beperking bij verzekerden jonger dan 18 jaar.

Bekijk welke behandelingen voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk.

 

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering

100%

Mochten de kosten onredelijk hoog uitvallen dan betaal je een gedeelte zelf.

 

Verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts of jeugdarts. De voorwaarde geldt niet als er sprake is van:

 • onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld;
 • vervolgbehandeling die aansluit op onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kon worden uitgesteld;
 • behandeling die aansluit op zorg vanuit een justitieel traject;
 • doorverwijzing voor dezelfde problematiek vanuit de basis ggz naar de gespecialiseerde ggz;
 • vervolgbehandeling voor dezelfde problematiek bij dezelfde zorgaanbieder;
 • behandeling na een diagnosewijziging bij dezelfde zorgaanbieder;
 • als je 18 jaar bent geworden, doorbehandeling bij dezelfde zorgaanbieder;
 • als je 18 jaar bent geworden, doorbehandeling door een regiebehandelaar voor volwassenen na overdracht door een orthopedadoog of kinder- en jeugdpsycholoog NIP;
 • behandeling langer dan een half jaar.

Voor gespecialiseerde ggz door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder in combinatie met verblijf moet je vooraf schriftelijke toestemming van ons hebben. Stuur bij de aanvraag (een kopie van) een rapportage mee van de behandeld arts waarin de medische diagnose(s), een beschrijving van de actuele problematiek en de medische noodzaak voor verblijf zijn opgenomen.

 

Toestemming aanvragen

Voor gespecialiseerde ggz in combinatie met verblijf heb je voor het tweede aaneengesloten jaar en het derde aaneengesloten jaar verblijf telkens schriftelijke toestemming van ons nodig, voordat je de zorg krijgt. Bij de aanvraag moet je (een kopie van) de landelijke checklist LGGZ meesturen.

 

Een aanvraag om toestemming kun je sturen naar:

 

ZorgDirect

Medisch Adviseur

Antwoordnummer 30

7400 VB Deventer

 

Stuurt jouw zorgaanbieder de aanvraag namens jou, dan willen wij graag weten dat je daarmee akkoord bent. Dat kan door jouw handtekening op de aanvraag te zetten.

 

Waar kun je terecht

Zorgaanbieders die als hoofdbehandelaar de gespecialiseerde ggz mogen verlenen zijn:

 • een klinisch psycholoog;
 • een klinisch neuropsycholoog;
 • een psychiater;
 • een psychotherapeut;
 • een specialist ouderengeneeskunde, werkzaam in een instelling voor het verlenen van gespecialiseerde ggz;
 • een verslavingsarts, werkzaam in een instelling voor het verlenen van gespecialiseerde ggz;
 • een klinisch geriater, werkzaam in een instelling voor het verlenen van gespecialiseerde ggz;
 • verpleegkundig specialist ggz, werkzaam in een instelling voor het verlenen van gespecialiseerde ggz;
 • een gezondheidszorgpsycholoog werkzaam in een instelling voor het verlenen van gespecialiseerde ggz

Daarbij geldt als voorwaarde dat de zorgaanbieder beschikt over een kwaliteitsstatuut, dat is opgenomen in het Register voor kwaliteitsstandaarden van Zorginstituut Nederland.

 

Overgangsregeling

Als je in 2020 18 jaar wordt en je ontvangt op dat moment zorg van een orthopedagoog of een kinder- en jeugdpsycholoog NIP, dan mogen deze zorgaanbieders de zorg als regiebehandelaar blijven verlenen voor de duur van maximaal 365 dagen, te rekenen met ingang van de dag dat je 18 jaar bent geworden.

 

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

 

Belangrijke documenten

verzekeringsvoorwaarden

 

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina, omdat het een verkorte weergave is van onze voorwaarden.


< Terug naar alle vergoedingen