Vrouw in hal
Vrouw in hal

Ambulancevervoer

Ambulancevervoer is ziekenvervoer per ambulance over een afstand van maximaal 200 kilometer.

Wat is ambulancevervoer?

Ambulancevervoer is ziekenvervoer per ambulance over een afstand van maximaal 200 kilometer:

  • naar een zorgaanbieder.
  • naar een instelling waarin je verblijft. Of vanuit deze instelling naar een persoon of instelling waar je een onderzoek of behandeling krijgt of waar je een prothese aangemeten krijgt of gaat passen.
  • naar een persoon bij wie of een instelling waarin een verzekerde jonger dan 18 jaar geestelijke gezondheidszorg ontvangt.
  • naar jouw woning of een andere woning, als je komt van één van de zorgaanbieders bedoeld bij de eerste drie punten.

In alle bovenstaande gevallen geldt dat de therapie of behandeling (gedeeltelijk) wordt vergoed vanuit de basisverzekering, de Jeugdwet of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wat krijg je vergoed?

Voorschrift nodig

Je moet een voorschrift hebben van een huisarts, medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, physician assistent, verpleegkundig specialist of verloskundige. Deze voorwaarde geldt niet als er sprake is van onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld.

Toestemming aanvragen

In de volgende situaties moet je vooraf toestemming aan ons vragen:

  • vervoer over een afstand van meer dan 200 km;
  • vervoer met een ander vervoermiddel dan een ambulance.

In spoedeisende gevallen is vooraf toestemming aanvragen natuurlijk niet verplicht.

Wanneer je toestemming aanvraagt, moet je een verslag meesturen van jouw behandelend arts waarin de medische diagnose(s), een beschrijving van de actuele problematiek en de motivatie voor de aanvraag staan. Je aanvraag kun je sturen naar:

ZorgDirect
t.a.v. de medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Waar kun je terecht

Je kunt voor ambulancevervoer terecht bij een ambulancevervoerder met een erkende vergunning.

Eigen risico

Ben je 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.