Uitzonderingen verplicht eigen risico.

Wanneer je 18 jaar of ouder bent en je maakt gebruik van zorg die onder de basisverzekering valt, dan kun je te maken krijgen met het verplicht eigen risico. Echter niet alle zorgkosten vanuit de basisverzekering vallen onder het eigen risico. Hieronder kun je meer lezen over de uitzonderingen op het verplicht eigen risico:

Huisarts

Behandelingen, consulten en visites aan de huisarts of op de huisartsenpost vallen niet onder het eigen risico. Schrijft jouw huisarts je medicijnen of bijvoorbeeld een bloedonderzoek voor, dan vallen die kosten wel onder het verplicht eigen risico.

Verloskundige zorg en kraamzorg

De volgende zorg rondom zwangerschap en bevalling valt niet onder het verplicht eigen risico:
 

  • kraamzorg;
  • echo’s die zijn voorgeschreven door de huisarts, verloskundige of gynaecoloog;
  • verloskundige hulp door een huisarts en een verloskundige;
  • medisch noodzakelijke verloskundige hulp door een gynaecoloog;
  • gebruik van de verloskamer;
  • ziekenhuisopname bij bevalling in het ziekenhuis.

Laboratoriumonderzoek of de ambulance naar het ziekenhuis in verband met een bevalling vallen wel onder het verplicht eigen risico.

Hulpmiddelen in bruikleen

Vaak krijg je een hulpmiddel in bruikleen. In dit geval tellen de kosten niet mee voor het verplicht eigen risico. In ons Reglement Hulpmiddelen (PDF) kun je hier meer over lezen.

Zorg in verband met opname van donor na een orgaandonatie

De zorg die een donor krijgt, wordt de eerste dertien weken vergoed vanuit de basisverzekering van de ontvanger van het donormateriaal. Bij een levertransplantatie is deze periode zes maanden. De zorg in verband met de opname die daarna plaatsvindt, wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de donor zelf. Voor deze zorg geldt dan geen verplicht eigen risico.

 

Vanaf 2021 geldt er geen eigen risico meer bij medische kosten die verband houden met een orgaandonatie. Medische kosten die binnen 13 weken na donatie optreden worden nu al volledig vergoed door de zorgverzekeraar van de patiënt. Nacontroles worden vergoed door de zorgverzekeraar van de donor. Hierbij geldt geen eigen risico. Vanaf 2021 worden ook de medische kosten die na 13 weken na donatie optreden (en verband houden met die donatie) uitgezonderd van het eigen risico.

Kosten voor ketenzorg

Vanuit de basisverzekering heb je recht op ketenzorg. Ketenzorg kan er zijn voor vasculair risicomanagement, chronisch obstructief longlijden (COPD), astma en personen van 18 jaar en ouder met Diabetes Mellitus type 2. De kosten van ketenzorg tellen niet mee voor het verplicht eigen risico en eventuele vrijwillig eigen risico.

Anticonceptie voor verzekerden tot 21 jaar

Jongeren tot 21 jaar hebben recht op vergoeding van anticonceptiemiddelen vanuit de basisverzekering. Je moet de anticonceptiemiddelen dan wel halen bij een gecontracteerde apotheek of apotheekhoudende huisarts.

Verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging)

Je hebt vanuit de basisverzekering onder bepaalde voorwaarden recht op vergoeding van kosten voor verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging). Deze kosten vallen niet onder het eigen risico.

Medische en psychologische hulp voor slachtoffers van seksueel geweld

Mensen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld krijgen het eigen risico voor hun medische en psychologische hulp vergoed. Hiervoor moeten ze zich wel binnen 7 dagen melden bij een Centrum Seksueel Geweld. Deze regel geldt al vanaf 1 september 2020 en geldt voor één jaar. Er is sprake van een tijdelijke proef. Die moet uitwijzen of het vergoeden van het eigen risico de drempel voor deze slachtoffers om om hulp te vragen verlaagt. 

 

Stoppen met roken via uw zorgverzekering

De basisverzekering vergoedt hulp bij stoppen met roken (jaarlijks 1 programma). Het gaat om methoden die werken, zoals persoonlijke coaching of groepstrainingen. De vergoeding is 100%: u hoeft sinds 1 januari 2020 geen eigen risico meer te betalen. 

 

Nicotinepleisters, nicotinekauwgom of medicijnen op recept worden alleen vergoed in combinatie met begeleiding. Neem daarom eerst contact op met bijvoorbeeld uw huisarts of een geregistreerde coach, als u in aanmerking wilt komen voor vergoeding.

 

Zorgzoeker

Met onze zorgzoeker vindt u een gecontracteerde zorgaanbieder bij u in de buurt. U kunt ook bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70.