Uitzonderingen verplicht eigen risico.

Wanneer je 18 jaar of ouder bent en je maakt gebruik van zorg die onder de basisverzekering valt, dan kun je te maken krijgen met het verplicht eigen risico. Echter niet alle zorgkosten vanuit de basisverzekering vallen onder het eigen risico. Hieronder kun je meer lezen over de uitzonderingen op het verplicht eigen risico:

Huisarts

Behandelingen, consulten en visites aan de huisarts vallen niet onder het eigen risico. Schrijft jouw huisarts je medicijnen of bijvoorbeeld een bloedonderzoek voor, dan vallen die kosten wel onder het verplicht eigen risico.

Verloskundige zorg en kraamzorg

De volgende zorg rondom zwangerschap en bevalling valt niet onder het verplicht eigen risico:
 

  • kraamzorg;
  • echo’s die zijn voorgeschreven door de huisarts, verloskundige of gynaecoloog;
  • verloskundige hulp door een huisarts en een verloskundige;
  • medisch noodzakelijke verloskundige hulp door een gynaecoloog;
  • gebruik van de verloskamer;
  • ziekenhuisopname bij bevalling in het ziekenhuis.

Laboratoriumonderzoek of de ambulance naar het ziekenhuis in verband met een bevalling vallen wel onder het verplicht eigen risico.

Hulpmiddelen in bruikleen

Vaak krijg je een hulpmiddel in bruikleen. In dit geval tellen de kosten niet mee voor het verplicht eigen risico. In ons Reglement Hulpmiddelen (PDF) kun je hier meer over lezen.

Nacontroles van de donor na een orgaandonatie

De zorg die een donor krijgt, wordt de eerste dertien weken vergoed vanuit de basisverzekering van de ontvanger van het donormateriaal. Bij een levertransplantatie is deze periode zes maanden. De nacontroles die na deze periode plaatsvinden worden vergoed vanuit de basisverzekering van de donor zelf. Voor deze zorg geldt dan geen verplicht eigen risico.

Kosten voor ketenzorg

Vanuit de basisverzekering heb je recht op ketenzorg. Ketenzorg kan er zijn voor vasculair risicomanagement, chronisch obstructief longlijden (COPD), astma en personen van 18 jaar en ouder met Diabetes Mellitus type 2. De kosten van ketenzorg tellen niet mee voor het verplicht eigen risico en eventuele vrijwillig eigen risico.

Anticonceptie voor verzekerden tot 21 jaar

Jongeren tot 21 jaar hebben recht op vergoeding van anticonceptiemiddelen vanuit de basisverzekering. Je moet de anticonceptiemiddelen dan wel halen bij een gecontracteerde apotheek of apotheekhoudende huisarts.

Verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging)

Je hebt vanuit de basisverzekering onder bepaalde voorwaarden recht op vergoeding van kosten voor verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging). Deze kosten vallen niet onder het eigen risico.