PGB wijkverpleging

Als je recht hebt op verpleging of verzorging thuis, kun je onder voorwaarden gebruik maken van een persoonsgebonden budget (pgb). Hiermee kun je zelf de benodigde zorg inkopen. In het reglement pgb wijkverpleging zijn alle voorwaarden opgenomen die gelden voor het pgb.


Een aantal belangrijke voorwaarden staat in het kort op deze pagina. Deze informatie is niet volledig. Raadpleeg daarom altijd het reglement als je gebruik wil maken van een pgb.

Wie komt in aanmerking voor een pgb?

Je komt in de volgende gevallen in aanmerking voor het pgb:

 • als je behoefte hebt aan verpleging en verzorging zoals verpleegkundigen die plegen te bieden; waarbij
 • die zorg verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop; én
 • deze zorg niet gepaard gaat met verblijf en geen kraamzorg betreft.

Onder deze zorg vallen niet de verzorgende handelingen bij minderjarigen die gericht zijn op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL).


Daarnaast ben je:
 

 • langer dan één jaar op verpleging en/of verzorging aangewezen, óf
 • op palliatieve terminale zorg (PTZ) aangewezen. Dit betekent dat de behandelend arts heeft vastgesteld dat de ingeschatte levensverwachting minder is dan drie maanden.

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
 

 • Je bent in staat om zelf of met hulp van een (wettelijk) vertegenwoordiger de verantwoordelijkheden uit te voeren die bij het pgb wijkverpleging horen.
 • Je bent in staat om zelf of met hulp van een (wettelijk) vertegenwoordiger te motiveren dat je de zorg via een pgb geleverd wil en kan krijgen.
 • Je bent in staat de zorgaanbieders die je hebt gecontracteerd op zo’n manier aan te sturen en hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen, dat er sprake is of zal zijn van verantwoorde zorg.
 • Je bent in staat om met het pgb op doelmatige wijze te voorzien in toereikende zorg van goede kwaliteit.

Hoe vraag je een pgb aan?


Voor het aanvragen van een pgb wijkverpleging maak je gebruik van het pgb aanvraagformulier.

Je kunt dit aanvraagformulier ook telefonisch of schriftelijk bij ons opvragen. Het aanvraagformulier bestaat uit twee delen;
 

 • Deel 1: het verpleegkundig deel. Dit deel vult de indicerend verpleegkundige in. Als bijlage bij deel 1 kun je het zorgplan meesturen. De indicatie voor verzekerden boven de 18 jaar moet zijn vastgesteld door een Hbo-opgeleide wijkverpleegkundige, geregistreerd in de Wet BIG. De indicatie voor verzekerden onder de 18 jaar moet zijn vastgesteld door een Hbo kinderverpleegkundige met gebruikmaking van het Medisch Kindzorgsysteem (MKS). De HBO kinderverpleegkundige moet werkzaam zijn bij de Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK) of de Brancheorganisatie. In het pgb Reglement staan alle voorwaarden waaraan een indicatie moet voldoen.
 • Deel 2: het verzekerden deel. Dit deel moet jij of je (wettelijk) vertegenwoordiger invullen. Je geeft op basis van de geïndiceerde uren verpleging en verzorging aan van welke zorgaanbieders je gebruik wilt gaan maken. Je moet ook bevestigen dat je akkoord gaat met de voorwaarden, rechten en plichten die horen bij het pgb.

De formulieren kun je samen met eventuele bijlagen sturen naar:


ZorgDirect
Aanvraag pgb wijkverpleging
Postbus 166
7400 AD Deventer


Of naar toestemming@eno.nl onder vermelding van “aanvraag pgb wijkverpleging”.

 

Wij beoordelen de aanvraag na ontvangst van de volledig ingevulde en ondertekende formulieren. We sturen je daarna zo snel mogelijk schriftelijk bericht. Als het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld en ondertekend, nemen wij de aanvraag niet in behandeling.
 

Met het pgb kun je kiezen bij wie je de zorg inkoopt. We maken een onderscheid tussen formele zorgaanbieders en informele zorgaanbieders. In het reglement staat aan welke voorwaarden formele zorgaanbieders moeten voldoen. Voor het inkopen van de zorg sluit je een overeenkomst met de zorgaanbieder. Een voorbeeldovereenkomst staat op de website van de SVB.

Wat moet je doen bij tijdelijk verblijf in het buitenland?

 

Bij een verblijf in het buitenland kun je maximaal drie maanden gebruik maken van het pgb. Daarna wordt het pgb beëindigd. Wil je in deze drie maanden buitenlandse zorgverleners inhuren, dan moet dit vooraf schriftelijk bij ons aangevraagd worden. Pas na onze schriftelijke toestemming kunnen de nota’s van buitenlandse zorgverleners bij ons gedeclareerd worden. Stuur bij een schriftelijke aanvraag voor zorg in het buitenland de volgende documenten mee:

 • een geldig indicatiebesluit/zorgplan
 • een offerte met welke zorg wordt ingezet, voor welke periode de zorg wordt aangevraagd, welke zorgverleners betrokken zijn en wat de kosten zijn van deze zorgverlening.

Wat moet je doen wanneer je overstapt naar een andere zorgverzekeraar?

 

Stap je over naar een andere zorgverzekeraar en is jouw toekenning van het pgb nog geldig? Dan neemt de nieuwe zorgverzekeraar de (tot de vermelde einddatum van de indicatie) geldige toekenning over. Het vermelde aantal uren voor verpleging en verzorging blijft gelijk. De hoogte van de vergoeding voor deze uren kan afwijken, omdat iedere zorgverzekeraar eigen tarieven hanteert. Je bewaart deze toekenning, zolang hij geldig is. Een nieuwe zorgverzekeraar kan hier om vragen.

Wat moet je doen wanneer je van een andere zorgverzekeraar overstapt naar ZorgDirect?

Stap je over naar ZorgDirect en is jouw toekenning van het pgb, vastgesteld door de andere zorgverzekeraar nog geldig? Dan neemt ZorgDirect de (tot de vermelde einddatum van de indicatie) geldige toekenning over.

Het vermelde aantal uren voor verpleging en verzorging blijft gelijk. De hoogte van de vergoeding voor deze uren kan afwijken, omdat iedere zorgverzekeraar eigen tarieven hanteert. Je dient er zelf voor te zorgen dat ZorgDirect in het bezit komt van de toekenningsverklaring. Je kunt de toekenningsverklaring sturen naar:


ZorgDirect
Aanvraag pgb wijkverpleging
Postbus 166
7400 AD Deventer
 

Of naar toestemming@eno.nl onder vermelding van aanvraag pgb wijkverpleging.