Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb)

Als je een indicatie hebt voor verpleging en verzorging thuis, kun je onder voorwaarden gebruik maken van een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb). Met het Zvw-pgb koop je zelf je zorg in. In het reglement Zvw-pgb (PDF) staan alle voorwaarden die gelden voor het Zvw-pgb.

Een paar van die voorwaarden staan op deze pagina, dat zijn de belangrijkste. Maar let op: deze informatie is niet volledig. Bekijk daarom altijd het reglement als je gebruik wilt maken van een .

Direct regelen

Zvw-pgb aanvragen


Actueel 

Wie komt in aanmerking voor een Zvw-pgb?

Je komt in aanmerking voor het Zvw-pgb als je behoefte hebt aan verpleging en verzorging zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij die zorg verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop én deze zorg niet gepaard gaat met verblijf en geen kraamzorg betreft. Onder deze zorg vallen niet de verzorgende handelingen bij minderjarigen die gericht zijn op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL).

Daarnaast moet je:

  • langdurig, d.w.z. langer dan één jaar, op verpleging en/of verzorging aangewezen zijn, óf
  • op palliatieve terminale zorg (PTZ) aangewezen zijn. Dit betekent dat door je behandelend arts is vastgesteld dat de ingeschatte levensverwachting minder is dan drie maanden.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • Je bent in staat op eigen kracht of met hulp van een (wettelijk) vertegenwoordiger de verantwoordelijkheden uit te voeren die bij het Zvw-pgb wijkverpleging horen.
  • Je bent in staat op eigen kracht of met hulp van een (wettelijk) vertegenwoordiger te motiveren dat je de zorg via een Zvw-pgb geleverd wil en kan krijgen.
  • Je bent in staat de zorgaanbieders die je hebt gecontracteerd op zo’n manier aan te sturen en hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen, dat er sprake is of zal zijn van verantwoorde zorg.
  • Je bent in staat om met het Zvw-pgb op doelmatige wijze te voorzien in toereikende zorg van goede kwaliteit.

Hoe vraag je een Zvw-pgb aan?

Voor het aanvragen van een Zvw-pgb maak je gebruik van het aanvraagformulier.

Het aanvraagformulier staat op onze website. Je kunt het aanvraagformulier ook telefonisch of schriftelijk bij ons opvragen. Het aanvraagformulier bestaat uit twee delen;

Deel 1: het verpleegkundig deel (PDF). Dit deel vult de indicerend verpleegkundige in. Als bijlage bij deel 1 dien je het zorgplan mee te sturen. De indicatie voor verzekerden boven de 18 jaar moet zijn vastgesteld door een HBO opgeleide wijkverpleegkundige, geregistreerd in de Wet BIG. De indicatie voor verzekerden onder de 18 jaar moet zijn vastgesteld door een HBO kinderverpleegkundige, bij voorkeur, met gebruikmaking van het Medisch Kindzorgsysteem (MKS). De HBO kinderverpleegkundige moet werkzaam zijn bij een bij de Branchevereniging Integrale KindZorg (BINKZ) aangesloten zorgaanbieder. In het Zvw-pgb reglement staan alle voorwaarden waaraan een indicatie moet voldoen.
Deel 2: het verzekerde deel (PDF). Dit deel vul je zelf in of je (wettelijk) vertegenwoordiger doet het. Je geeft op basis van de geïndiceerde uren verpleging en verzorging aan van welke zorgaanbieders je gebruik wilt gaan maken. Je moet ook bevestigen dat je akkoord gaat met de voorwaarden, rechten en plichten die horen bij het Zvw-pgb.

De formulieren kun je u samen met eventuele bijlagen sturen naar:

ZorgDirect
Aanvraag Zvw-pgb wijkverpleging
Postbus 166
7400 AD Deventer

Of naar toestemming@eno.nl onder vermelding van 'aanvraag Zvw-pgb'.

Na ontvangst van de volledig ingevulde en ondertekende formulieren, beoordelen wij de aanvraag. Wij sturen daarna zo snel mogelijk een schriftelijk bericht. De doorlooptijd van de aanvraag is maximaal 6 weken (mits alle benodigde informatie juist is ingeleverd). Wanneer het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld en ondertekend nemen wij de aanvraag niet in behandeling.

Met het Zvw-pgb kun je kiezen bij wie je de zorg inkoopt. We maken een onderscheid tussen formele zorgaanbieders en informele zorgaanbieders. In het reglement staat aan welke voorwaarden formele zorgaanbieders moeten voldoen. Voor het inkopen van de zorg sluit je een overeenkomst met de zorgaanbieder. Een voorbeeldovereenkomst staat op de website van de SVB.

Wat moet je doen als je tijdelijk in het buitenland bent?
Wil je buitenlandse zorgverleners inhuren, dan moet dit vooraf schriftelijk bij ons aangevraagd worden. Pas na onze schriftelijke toestemming kunnen de nota’s van buitenlandse zorgverleners bij ons gedeclareerd worden. Stuur bij een schriftelijke aanvraag voor zorg in het buitenland de volgende documenten mee:

  • een geldig indicatiebesluit/zorgplan
  • een offerte met welke zorg wordt ingezet, voor welke periode de zorg wordt aangevraagd, welke zorgverleners betrokken zijn en wat de kosten zijn van deze zorgverlening.

Wat moet je doen als je overstapt naar een andere zorgverzekeraar?
Stap je over naar een andere zorgverzekeraar en is de toekenning van het Zvw-pgb nog geldig? Dan neemt de nieuwe zorgverzekeraar de (tot de vermelde einddatum van de indicatie) geldige toekenning over. Het vermelde aantal uren voor verpleging en verzorging blijft gelijk. De hoogte van de vergoeding voor deze uren kan afwijken, omdat iedere zorgverzekeraar eigen tarieven hanteert. Bewaar de toekenning dus goed, zolang hij geldig is. Een nieuwe zorgverzekeraar kan hier om vragen.

Wat moet je doen als je van een andere zorgverzekeraar overstapt naar ZorgDirect?
Stap je over naar ons en is de toekenning van het Zvw-pgb, vastgesteld door de andere zorgverzekeraar nog geldig? Dan nemen wij de (tot de vermelde einddatum van de indicatie) geldige toekenning over. Het vermelde aantal uren voor verpleging en verzorging blijft gelijk. De hoogte van de vergoeding voor deze uren kan afwijken, omdat iedere zorgverzekeraar eigen tarieven hanteert. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om ons de toekenningsverklaring te sturen. Je mag hem sturen naar:

ZorgDirect
Aanvraag Zvw-pgb
Postbus 166
7400 AD Deventer

Of naar toestemming@eno.nl onder vermelding van 'aanvraag Zvw-pgb' .