PGB Wijkverpleging

Als je recht heeft op verpleging of verzorging thuis, kun je onder voorwaarden gebruik maken van een persoonsgebonden budget (pgb). Met het pgb kun je zelf je zorg inkopen. In het Reglement wijkverpleging pgb zijn alle voorwaarden opgenomen die gelden voor het pgb. In het reglement vind je bijvoorbeeld voor welke doelgroepen het pgb wijkverpleging is en aan welke aanvullende voorwaarden jouw zorgvraag moet voldoen.     

Het Reglement wijkverpleging pgb vind je hier.

 

Een aantal belangrijke voorwaarden vind je in het kort op deze pagina. Deze informatie is niet volledig. Raadpleeg daarom altijd het reglement als je gebruik wilt maken van een pgb.

Wie komt in aanmerking voor een pgb?

Wijkverpleging
Om voor het pgb  in aanmerking te komen heb je in de eerste plaats een indicatie voor verpleging of verzorging zonder verblijf nodig. Kortweg noemen we deze zorg ook wel wijkverpleging.

 

Meer over de wijkverpleging vind je hier.

 

Doelgroep

Je komt in aanmerking voor een pgb wijkverpleging als je onder één of meerdere van de hieronder beschreven doelgroepen valt:

 1. Je bent jonger dan 18 jaar en er is sprake  van verpleging en/ of verzorging door ingewikkelde lichamelijke medische problematiek of door een lichamelijke handicap, en:
  • er is behoefte aan permanent toezicht, of
  • er moet vierentwintig uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar zijn. Deze zorg moet samengaan met één of meer specifieke verpleegkundige handelingen.

Deze doelgroep wordt ook wel Intensieve Kindzorg genoemd
 

2. Je bent jonger dan 18 jaar en bent aangewezen op verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg. Hiertoe dien je te beschikken over een indicatiestelling van de medisch specialist.


3. Je bent langdurig, dat wil zeggen langer dan één jaar, aangewezen op verpleging en/of verzorging.

 

4. Je bent op palliatieve terminale zorg (PTZ) aangewezen. Dit betekent dat door jouw behandelend arts is vastgesteld dat de ingeschatte levensverwachting minder is dan drie maanden.

 

Voor het pgb geldt verder:

 • Dat je in staat moet zijn op eigen kracht of met hulp van een (wettelijk) vertegenwoordiger de verantwoordelijkheden die bij het pgb wijkverpleging horen, uit te voeren;
 • Dat je in staat bent op eigen kracht of met hulp van je (wettelijk) vertegenwoordiger een weloverwogen keuze te maken ten aanzien van het werkgeverschap;
 • Dat je in staat bent de zorgaanbieders die je hebt gecontracteerd op zo'n manier aan te sturen en hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen, dat er sprake is of zal zijn van verantwoorde zorg.

Jouw zorgvraag moet tevens aansluiten bij de volgende voorwaarden.


Uit de indicatie moet blijken dat:

 • Zorg op wisselende en ongebruikelijke tijdstippen en/of op meerdere locaties nodig is;
 • De zorg niet planbaar is: wisselende tijden/ korte momenten op de dag /op afroep beschikbaar;
 • Zorg moet 24-uur per dag direct beschikbaar zijn (in nabijheid of op afroep);
 • Er een noodzaak is voor vaste zorgverleners i.v.m. specifieke zorgverlening / gebruik van specifieke (eigen) hulpmiddelen.

Hoe kun je een pgb aanvragen?

Je moet voor het aanvragen van het pgb gebruik maken van het pgb aanvraagformulier. Dit vind je hier. Als je dat wilt, sturen wij het aanvraagformulier naar je toe.

 

Het aanvraagformulier bestaat uit twee delen:

 

 • Deel 1 Verpleegkundige deel
  Dit deel moet je laten invullen door een HBO verpleegkundige (niveau 5) die de indicatie stelt, waarna je beiden in elkaars aanwezigheid voor akkoord ondertekend. Het gaat hier om aard, omvang en duur van de beoogde zorg.
 • Deel 2 Verzekerde deel
  Je vult het tweede deel zelf in. In dit deel motiveer je waarom een pgb noodzakelijk is en op welke manier je op basis van de geïndiceerde uren verpleging en verzorging gebruik gaat maken van welke zorgverleners. JeU moet tevens  bevestigen dat je akkoord gaat met de voorwaarden,  rechten en plichten die horen bij het pgb. 
 • Als bijlage stuur je een kopie van het zorgplan (of een print van deel 3 uit het Electronisch Cliënten Dossier - ECD) mee. Het zorgplan is opgesteld door een HBO verpleegkundige (niveau 5).

De formulieren kun je samen met de nodige bijlagen sturen naar toestemming@eno.nl onder vermelding van 'Aanvraag PGB'.

 

Na ontvangst van de volledig ingevulde en ondertekende formulieren gaan wij jouw aanvraag beoordelen. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht van ons. Als jouw pgb aanvraagformulier niet volledig is ingevuld en ondertekend en/of bijlagen ontbreken, dan nemen wij je aanvraag niet in behandeling.

 


Je koopt zelf jouw zorg in

Met het pgb kun je kiezen bij wie je de zorg inkoopt. We maken een onderscheid tussen formele zorgaanbieders en informele zorgaanbieders. In het reglement vind je aan welke voorwaarden formele zorgaanbieders moeten voldoen. Voor het inkopen van de zorg sluit je een overeenkomst met de zorgaanbieder. Een voorbeeldovereenkomst vind je hier.


Je hebt al een pgb in 2015

Heb je in 2015 een pgb voor verpleging of verzorging thuis op grond van de overgangsregeling AWBZ en nog geen herindicatie? Dan heb je in oktober een brief van ons ontvangen dat je een herindicatie moet aanvragen om ook in 2016 in aanmerking te komen voor een pgb.


Heb je al een nieuwe indicatie, dan houd je recht op een pgb toekenning  gedurende de looptijd  van het  afgegeven indicatiebesluit. In dat geval krijg je een toestemmingsbrief van ons met daarin de hoogte van het pgb budget voor 2016. Het budget wordt altijd per kalenderjaar berekend en toegekend.


In het Reglement pgb wijkverpleging lees je meer over de voorwaarden waar je aan moet voldoen.

Zorgdekking in het buitenland

Bij een verblijf in het buitenland kun je maximaal drie maanden gebruik maken van jouw pgb. Daarna wordt het pgb beëindigd. Wil je in deze drie maanden buitenlandse zorgverleners inhuren, dan moet dit vooraf schriftelijk bij ons aangevraagd worden. Pas na onze schriftelijke toestemming kunnen de nota’s van buitenlandse zorgverleners bij ons gedeclareerd worden. Stuur bij een schriftelijke aanvraag voor zorg in het buitenland de volgende documenten mee:

 • een geldig indicatiebesluit/zorgplan
 • een offerte met:
  • welke zorg wordt ingezet
  • voor welke periode de zorg wordt aangevraagd
  • welke zorgverleners betrokken zijn
  • de kosten voor deze zorgverlening