PGB wijkverpleging

Als je recht hebt op verpleging of verzorging thuis, kun je onder voorwaarden gebruik maken van een persoonsgebonden budget (pgb) om zelf zorg in te kopen. In het reglement pgb wijkverpleging zijn alle voorwaarden opgenomen die gelden voor het pgb.

 

Een aantal belangrijke voorwaarden staan in het kort op deze pagina. Deze informatie is niet volledig. Raadpleeg daarom altijd het reglement als je gebruik wilt maken van een pgb.

Wie komt in aanmerking voor een pgb?

Om voor het pgb in aanmerking te komen heb je in de eerste plaats een indicatie voor verpleging of verzorging zonder verblijf nodig. Kortweg noemen we deze zorg ook wel wijkverpleging. Je hebt recht op verpleging en verzorging zonder verblijf, als:
 

 • de zorg verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop,  én
 • deze zorg niet in combinatie is met verblijf in een ziekenhuis, GGZ-instelling of Wlz-instelling
 • en als het geen kraamzorg betreft.

Je komt in aanmerking voor een pgb wijkverpleging als je onder één of meerdere van de hieronder beschreven doelgroepen valt:
 

 • Intensieve Kindzorg. Dit is zorg aan kinderen tot 18 jaar waarbij sprake is van behoefte aan zorg zoals verpleegkundigen plegen te bieden in verband met geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. Ook is bij deze kinderen sprake van een behoefte aan permanent toezicht of 24-uurs zorg in de nabijheid in combinatie met verpleegkundig technische handelingen.
 • Medisch specialistische verpleging thuis (MSVT), zowel onder als boven de 18 jaar. Hierbij bestaat een noodzaak tot medisch specialistische zorg in de thuissituatie. Voor deze zorg is altijd een indicatiestelling/opdracht van de medisch specialist nodig.
 • Palliatief terminale zorg (PTZ). Dit betekent dat door de behandelend arts is vastgesteld dat de ingeschatte levensverwachting minder is dan drie maanden.
 • Langdurige verpleging en/of verzorging. Dit houdt in dat de zorg langer dan 1 jaar nodig is.

 

Daarnaast zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
 

 • Je kunt op eigen kracht of met hulp van een (wettelijk) vertegenwoordiger de verantwoordelijkheden uit te voeren die bij het pgb wijkverpleging horen.
 • Je kunt op eigen kracht of met hulp van een (wettelijk) vertegenwoordiger een weloverwogen keuze te maken ten aanzien van het werkgeverschap.
 • Je kunt de zorgaanbieders die je hebt gecontracteerd op zo’n manier aansturen en hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen, dat er sprake is of zal zijn van verantwoorde zorg.
 • Je kunt met het pgb op doelmatige wijze voorzien in toereikende zorg van goede kwaliteit.

Hoe vraag je een pgb aan?

Voor het aanvragen van het pgb kun je gebruik maken van het pgb aanvraagformulier.

 

Het aanvraagformulier bestaat uit twee delen:
 

 • Deel 1; Verpleegkundig deel. Dit deel vult een HBO verpleegkundige (niveau 5) in die de indicatie stelt; waarbij jullie allebei in elkaars aanwezigheid voor akkoord ondertekenen. Het gaat hier om aard, omvang en duur van de beoogde zorg. In het geval van Intensieve Kindzorg (IKZ) kan een kinderverpleegkundige de indicatie stellen.
 • Deel 2; Verzekerde deel. Dit deel vul je zelf in. In dit deel motiveert je waarom een pgb noodzakelijk is en op welke manier je op basis van de geïndiceerde uren verpleging en verzorging gebruik gaat maken van welke zorgverleners. Je moet ook bevestigen dat je akkoord gaat met de voorwaarden, rechten en plichten die horen bij het pgb.
 • Als bijlage stuur je bij voorkeur een kopie van het zorgplan mee. Het zorgplan is opgesteld door een HBO verpleegkundige (niveau 5) en in het geval van Intensieve Kindzorg door een kinderverpleegkundige.

De formulieren kun je samen met de nodige bijlagen sturen naar toestemming@eno.nl onder vermelding van 'Aanvraag PGB'.

 

Wij beoordelen de aanvraag na ontvangst van de volledig ingevulde en ondertekende formulieren. Daarna sturen we je zo snel mogelijk een antwoord. Als het pgb aanvraagformulier niet volledig is ingevuld en ondertekend en/of bijlagen ontbreken, dan nemen wij de aanvraag niet in behandeling.

 

Met het pgb kun je kiezen bij wie je de zorg inkoopt. We maken een onderscheid tussen formele zorgaanbieders en informele zorgaanbieders. In het reglement staat aan welke voorwaarden formele zorgaanbieders moeten voldoen. Voor het inkopen van de zorg sluit je een overeenkomst met de zorgaanbieder. Een voorbeeldovereenkomst staat op de website van de SVB.

Wat moet je doen bij tijdelijk verblijf in het buitenland?

Bij een verblijf in het buitenland kun je maximaal drie maanden gebruik maken van het pgb. Daarna wordt het beëindigd. Wil je in deze drie maanden buitenlandse zorgverleners inhuren, dan moet dit vooraf schriftelijk bij ons aangevraagd worden. Pas na onze schriftelijke toestemming kunnen de nota’s van buitenlandse zorgverleners bij ons gedeclareerd worden. Stuur bij een schriftelijke aanvraag voor zorg in het buitenland de volgende documenten mee:
 

 • een geldig indicatiebesluit/zorgplan
 • een offerte met:
  • welke zorg wordt ingezet
  • voor welke periode de zorg wordt aangevraagd
  • welke zorgverleners betrokken zijn
  • de kosten voor deze zorgverlening