Zorginkoop oefentherapie

Onze visie op zorg: oefentherapie

Oefentherapie maakt deel uit van de zorg waarvoor een dekking is in de basisverzekering (de Zorgverzekeringswet) en in de aanvullende verzekeringen. De zorg die ZorgDirect vergoedt, wordt geleverd door vrijgevestigde oefentherapeuten of door oefentherapeuten die vanuit een verpleeg- of verzorgingshuizen deze eerstelijnszorg bieden. De inhoud van de zorg is vastgelegd in de beleidsregel ‘prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie’ van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Bent u zorgverlener?

ZorgDirect is onderdeel van Eno Zorgverzekeraar. Je vindt ons inkoopbeleid en de uitgangspunten van dit beleid op de website van Eno.

1. Visie op zorg

1.1 Waarom sluiten wij contracten?

Wij sluiten contracten met zorgverleners om te waarborgen dat zij voldoen aan de basis kwaliteitseisen én erop letten dat hun zorg kosteneffectief is. ZorgDirect biedt in alle polissen een passende vergoeding voor noodzakelijke oefentherapie. Daarom vinden wij kwaliteit en doelmatigheid belangrijk. Hierover maken wij afspraken in het contract. Voor de zorgverleners biedt het contract gunstige voorwaarden rondom de betaling.

1.2 Aandachtspunten bij de zorginkoop van oefentherapie

 

Kwaliteit
De oefentherapeut moet beschikken over een BIG-registratie en ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Daarnaast moet een oefentherapeut aantoonbaar werken volgens de meest recente richtlijnen en protocollen van de beroepsvereniging. Op die manier krijg jij de meest actuele en best passende zorg. Verder vinden wij belangrijk:

  • dat er een adequaat elektronisch patiëntendossier wordt bijgehouden;
  • dat er overleg plaatsvindt met degene die jou verwezen heeft (als dit het geval is);
  • dat regelmatig wordt onderzocht of  klanten tevreden zijn;
  • dat er klantgericht gewerkt wordt.

Ook vinden wij privacy, na- en bijscholing, waarnemingsafspraken en een goede praktijkinrichting, belangrijk voor een goede kwaliteit van zorg.

Zorgverleners zijn momenteel bezig de kwaliteit op een meer objectieve manier inzichtelijk te maken en ontwikkelen hiervoor kwaliteitsindicatoren. Zodra deze indicatoren beschikbaar zijn, bekijken wij samen met de oefentherapeuten of en hoe deze indicatoren voor onze verzekerden van invloed kunnen zijn. 

 

Toegankelijkheid
In principe heb je voor een oefentherapeut geen verwijzing nodig. De therapeut beoordeelt dan of hij/zij jou zelf kan helpen of dat je doorverwezen wordt. Omdat wij met veel praktijken in jouw buurt een contract hebben, kun je meestal snel terecht, vaak al binnen vijf werkdagen. In spoedgevallen kun je zelfs, na verwijzing, al binnen 24 uur terecht.

Qua fysieke toegankelijkheid hanteren wij de inrichtingseisen die door de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) worden gesteld.

 

Doelmatigheid
Net als de meeste andere zorgverzekeraars worden ook wij geconfronteerd met stijgende kosten voor oefentherapie. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de premie die je betaalt. Daarom is ons beleid niet alleen gericht op het borgen van kwaliteit, maar ook op kosteneffectief handelen. Met de gecontracteerde oefentherapeuten wisselen we daarom inzichten uit over de meest effectieve behandelmethoden, de behandeldoelstellingen en de daarbij behorende noodzakelijke behandelduur. Deze anonieme informatie kan de zorgverlener ondersteunen bij het maken van afspraken met jou over jouw behandeling.

2. Kan ik zelf mijn zorgverlener kiezen?

Ja, dat kan. ZorgDirect sluit voldoende contracten met vrijgevestigde oefentherapeuten die aan de basis kwaliteitseisen voldoen. Er is dus altijd wel een gecontracteerde oefentherapeut bij jou in de buurt waar je zonder verwijzing terechtkunt.

 

Kies je een oefentherapeut waarmee wij geen contract hebben gesloten? Dan hanteert ZorgDirect maximale vergoedingen. Informeer daarom altijd vooraf of jouw zorgverlener een contract heeft met ZorgDirect. Je kunt dit ook zien in onze Zorgzoeker.

 

Het is altijd om met jouw zorgverlener afspraken te maken over de behandeling. Welke doelen worden nagestreefd? Hoe worden deze doelen bereikt?

3. Bijzondere/innovatieve afspraken

Er is steeds meer aandacht voor verbetering van voeding- en bewegingsgewoontes. Gezond eten en bewegen zijn belangrijk om ziekte of verergering van een ziekte te voorkomen. De fysiotherapie en oefentherapie ondersteunen hierbij door bijvoorbeeld voeding- of beweegprogramma’s te ontwikkelen.

Wij zijn verder samen met de beroepsgroep van mening dat oefentherapie meer in samenhang met overige disciplines geboden zou moeten worden en dat oefentherapeuten over kennis beschikken die een bijdrage kan leveren aan preventieve zorg.

4. Heb je vragen of problemen?

Bel op werkdagen 088 687 74 74. Wij bespreken dan samen jouw situatie en geven je advies.