Zorginkoop medisch specialistische zorg

Onze visie op zorg: medisch specialistische zorg

 

Medisch specialistische zorg omvat zorg die medisch specialisten in ziekenhuizen plegen te bieden. Alle instellingen die hiervoor zijn toegelaten door het ministerie van VWS vallen onder het begrip ziekenhuizen. Denk hierbij aan: algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC’s), revalidatiecentra en radiotherapeutische centra (bestraling).

1. Visie op zorg

1.1 Waarom sluiten wij contracten?

ZorgDirect wil medisch specialistische zorg inkopen die kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk is. Met toegankelijkheid bedoelen we zaken als wachttijden voor behandeling of reisafstand. Tot nu toe sluiten wij contracten met alle Nederlandse ziekenhuizen, een aantal zelfstandige behandelcentra en een aantal ziekenhuizen in Duitsland en België voor medisch specialistische zorg die wordt vergoed vanuit de Basisverzekering (Let op: niet Aanvullende verzekering).

1.2 Aandachtspunten bij de zorginkoop van medisch specialistische zorg

 

Kwaliteit
Zorgverleners die medisch specialistische zorg bieden moeten bevoegd en bekwaam zijn om de betreffende zorg te leveren, ongeacht of wij een contract met hen sluiten. Er moet tenminste sprake zijn van een passende toelating/vergunning en van medisch specialisten met een geldige BIG-registratie. De zorgverleners die medisch specialistische zorg leveren, moeten zich houden aan landelijk erkende behandelstandaarden.

Landelijk zijn door zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en Inspectie voor de Gezondheidszorg kwaliteitsindicatoren  geformuleerd waarover ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra jaarlijks verplicht uitkomsten moeten rapporteren. Via www.kiesbeter.nl  kun je aan de hand van deze kwaliteitsindicatoren zien hoe goed ziekenhuizen/afdelingen zorginhoudelijk en qua patiëntvoorkeuren scoren op tal van aandoeningen. Ook via onze Zorgvergelijker vind je betrouwbare informatie over de kwaliteit van ziekenhuizen. Het Kwaliteitsinstituut maakt de keuze-informatie over kwaliteit van zorg zichtbaar op hun website.

ZorgDirect heeft op basis van deze kwaliteitsindicatoren ruim veertig ziekenhuizen met elkaar vergeleken en op basis hiervan een ‘ranking’ gemaakt voor tien vaak voorkomende aandoeningen/ingrepen. Deze informatie gebruiken wij in onze gesprekken met de ziekenhuizen, net als andere informatie over hoe zorg voor bepaalde aandoeningen is georganiseerd. Presteren ziekenhuizen op onderdelen onder de maat, dan worden hierover verbeterafspraken gemaakt.

ZorgDirect hanteert de landelijke minimale kwaliteitsnormen die een aantal beroepsverenigingen van medisch specialisten  (chirurgen, urologen, etc.) heeft vastgesteld voor hoogcomplexe ingrepen. Onder andere geldt er een minimumnorm voor het aantal operaties per jaar  voor bepaalde aandoeningen (bijvoorbeeld borstkanker, darmkanker, leverchirurgie, longchirurgie). Ziekenhuizen die daaraan niet kunnen voldoen, mogen deze zorg niet meer aanbieden en moeten patiënten hiervoor verwijzen naar elders. Zie www.minimumkwaliteitsnormen.nl of een ziekenhuis wel of niet voldoet aan deze minimumnormen. 

Naast de zorginhoudelijke prestatie-indicatoren is het ook belangrijk hoe de patiënt de ziekenhuiszorg ervaart. Hiernaar wordt onderzoek gedaan met de zogenaamde CQ-index ziekenhuiszorg. Ook de uitkomsten van deze onderzoeken zijn van belang bij de afspraken die wij maken.

 

Toegankelijkheid
Wij vinden toegankelijke zorg erg belangrijk. Dit houdt in dat we voldoende zorgverleners contracteren bij jou in de buurt om jou daarmee keuzevrijheid te bieden. Ook kun je bij een gecontracteerde zorgverlener ervan uitgaan dat de rekening rechtstreeks door de zorgverlener met ZorgDirect wordt afgewikkeld. Kies je voor een zorgverlener die niet gecontracteerd is, houd er dan rekening mee dat je misschien moet bijbetalen.

Toegankelijkheid houdt ook in dat je binnen een aanvaarbare termijn terecht kunt. Hierover zijn landelijke afspraken gemaakt. Als een ziekenhuis niet binnen deze termijn zorg kan leveren, dan kun je altijd vragen of je elders eerder geholpen kunt worden. Bel hiervoor 088 687 74 74. Wij helpen je graag verder.

Betaalbare zorg in de regio
Om de zorg (en daarmee jouw premie) betaalbaar te houden, is ons doel dat de zorgkosten in de pas lopen met het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat ook de inkoopafspraken die met ziekenhuizen worden gemaakt binnen een bepaalde bandbreedte blijven qua kostenontwikkeling. Verder bekijken we met ziekenhuizen waar efficiënter gewerkt kan worden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Het bevorderen van ‘Gepast gebruik’ door zorgaanbieders is in dit kader een belangrijk thema: vindt er geen over- of onderbehandeling plaats? Tevens worden er door ons controles uitgevoerd op de juistheid van ingediende rekeningen.

2. Kan ik zelf mijn zorgaanbieder kiezen?

Ja, dat kan. Tot nu toe sluiten wij overeenkomsten met alle Nederlandse ziekenhuizen en een aantal zelfstandige behandelcentra voor medisch specialistische zorg in de basisverzekering. Je kunt via onze Zorgzoeker gecontracteerde ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC) en zelfstandig gevestigde medisch specialisten vinden voor medisch specialistische zorg in de basisverzekering.

Staat de door jou gewenste zorgaanbieder er niet bij? Neem dan contact met ons op via 088 687 74 74, om te informeren naar de reden hiervan en welke alternatieven zijn.

2.1 Niet-gecontracteerde zorg

In tegenstelling tot de ziekenhuizen sluiten wij niet met elk zelfstandig behandelcentrum of vrijgevestigd medisch specialist een (volledige) contract. Er vindt een toets plaats op meerwaarde en toegankelijkheid, kwaliteit en prijs van deze zorgverleners en de mate waarin onze verzekerden er gebruik van maken. Kies je voor een zorgverlener die niet gecontracteerd is, houd er dan rekening mee dat je misschien moet bijbetalen.

 

Lees meer op de pagina vergoeding medisch specialistische zorg.

2.2 Medisch specialistische zorg in het buitenland

Wil je naar een ziekenhuis in het buitenland gaan voor een niet-spoedeisende behandeling? Dat kan, mits het gaat om een behandeling die valt onder dekking van de basisverzekering in Nederland. Er zijn best veel zaken waarmee je rekening moet houden bij behandeling in het buitenland. Neem daarom altijd vooraf contact met ons op, zodat je weet waar je aan toe bent. De kosten van het buitenlandse ziekenhuis worden vergoed tot maximaal het marktconforme tarief dat in Nederland voor die zorg geldt.

3. Zorgverbetering

ZorgDirect is continu bezig om met de zorgaanbieders de zorg voor haar verzekerden verder te verbeteren. Hieronder vind je voorbeelden die gerelateerd zijn aan ziekenhuiszorg.

3.1 Ketenzorg

Zorg die zowel binnen als buiten de ziekenhuismuren plaatsvindt of waarbij sowieso meerdere zorgverleners betrokken zijn, moet zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.
Wij sluiten daarom aan bij ketenprogramma’s zoals die overal in het land door zorgverzekeraars en zorgverleners zijn geregeld, zodat jij, waar je ook woont, hiervan gebruik kunt maken.

3.2 (Poly)farmacie

Met ziekenhuizen maken wij afspraken over medicatie in het ziekenhuis en de aansluiting op de situatie thuis. Het apotheekservicepunt (ASP) brengt in beeld welke medicatie in de thuissituatie wordt gebruikt voordat een patiënt in het ziekenhuis wordt opgenomen. Tijdens het ziekenhuisverblijf wordt de medicatie actueel bijgehouden in het systeem en wordt toegezien op het voorkomen van medicatiefouten. Als de patiënt naar huis mag, wordt gecontroleerd of en welke medicatie ook nog thuis dient te worden voortgezet. Dit zogenaamde ‘ontslagrecept’ wordt aan de patiënt zelf meegegeven en schriftelijk doorgegeven aan de eigen huisarts en apotheek. Door meer duidelijkheid te krijgen over welke medicatie in welke situatie wordt gebruikt, moet medicatieveiligheid bevorderd worden. Vooral oudere mensen met veel medicatie (polyfarmacie) zijn een risicogroep.

4. Heb je vragen of problemen?

Bel dan 088 687 74 74. Wij bespreken dan jouw situatie en geven je advies.