Zorginkoop ggz

Onze visie op zorg: geestelijke gezondheidszorg (ggz)


Tot de geestelijke gezondheidszorg (ggz) behoren de Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. Bij het inkopen van zorg maken we onderscheid tussen zorginkoop bij zelfstandige praktijken - vaak één of enkele zorgverleners per praktijk - en instellingen die met een of meerdere multidisciplinaire teams van medewerkers werken.

1. Visie op zorg

1.1 Waarom sluiten wij contracten?

Wij sluiten contracten met zorgverleners om te waarborgen dat zij voldoen aan de basis kwaliteitseisen én erop letten dat hun zorg kosteneffectief is. Wij vinden het belangrijk dat kwaliteit en doelmatigheid voorop staan. Dit regelen we in het contract. Voor de zorgverleners biedt een contract gunstige voorwaarden rondom de betaling.

1.2 Aandachtspunten bij de zorginkoop van ggz


Professionaliteit

Bij zelfstandige praktijken staat professionaliteit voorop. Het gaat dan om opleiding, werkervaring en het actueel houden hiervan door de zorgverlener. Wanneer wij een contract sluiten, moet de zorgverlener beschikken over een relevante BIG-registratie en de juiste specialisatie.

Als het gaat om instellingen voor tweedelijns gespecialiseerde ggz worden alleen contracten gesloten met ggz-instellingen die hiervoor een toelating – vergelijkbaar met een vergunning – hebben van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook moeten zij voldoen aan de bepalingen in het inkoopbeleid van ZorgDirect.

 

Kwaliteit
Wij vinden het belangrijk dat er kwalitatief hoogwaardige en effectieve zorg wordt geboden. Er moeten professionele behandelstandaarden worden gehanteerd, maar ook het logistieke proces, de bejegening en de patiëntveiligheid, moet op orde zijn. Effectief wil zeggen dat zorg wordt ingezet die werkt. Het liefst is dat wetenschappelijk aangetoond (‘evidence based’), of anders op basis van de ervaringen van experts (expert-based) of de werkvloer (practise-based). ZorgDirect ondersteunt en stimuleert zorgverleners in de ggz die gebruik maken van ‘evidence-based’ behandelrichtlijnen. Ook belonen wij effectonderzoek. Bij effectonderzoek worden regelmatig vragenlijsten afgenomen om de aard en mate van klachten te meten.

Stepped Care
ZorgDirect streeft naar behandeling van niet-complexe psychologische problemen in de eerste lijn. De huisarts en eventueel de praktijkondersteuner ggz hebben hierin een belangrijke rol. Er wordt alleen doorverwezen naar tweedelijns gespecialiseerde ggz als dat nodig is. We noemen dit ‘stepped care’: getrapte zorg waarbij afhankelijk van problematiek zo licht mogelijk wordt ingestoken en alleen indien nodig wordt opgebouwd naar zwaardere vormen van zorg. Als meteen duidelijk is dat er sprake is van zware problematiek, kan uiteraard wel direct worden verwezen naar tweedelijnszorg. Wij stimuleren en ondersteunen ook projecten van zorgverleners die zich hierop richten.

Patiëntgerichtheid
ZorgDirect vindt patiëntgerichte zorg heel belangrijk. In ons beleid naar ggz-instellingen en zelfstandig gevestigde praktijken wordt het meten van klanttevredenheid en patiëntervaringen beloond. Ook zijn wij van plan zelf dit onderzoek te gaan doen. Wij spreken bovendien met onze Ledenraad, cliëntenraden en belangenorganisaties over hun wensen en behoeften. Dit totaal levert belangrijke input om de zorginkoop af te stemmen op de wensen en behoeften van onze verzekerden.

Diagnose-specifieke inkoop
Er zijn diagnoses in de ggz die vaak voorkomen. In de top 3 van de geestelijke gezondheidszorg staan stemmingsklachten, angst en verslaving. In dit soort situaties is iedereen gebaat bij kwalitatief hoogwaardige, goed georganiseerde en betaalbare zorg. ZorgDirect wil hiervoor specifiek zorg inkopen.

Betaalbare zorg
Doel van ZorgDirect is dat de zorgkosten in de pas blijven bij het landelijk gemiddelde. Zo houden wij de premie voor onze verzekerden betaalbaar. Zorg kan deels betaalbaar gehouden worden door te letten op professionaliteit en doelmatigheid. Dit vanuit de overtuiging dat goede zorg uiteindelijk ook goedkopere zorg is. Daarnaast spreken wij concurrerende tarieven af met zorgverleners.

Transparantie
Transparantie van handelen is belangrijk voor alle ggz-instellingen en zelfstandige praktijken. Graag is ZorgDirect op de hoogte van de ambities en plannen van zorgverleners, hoe dat in de dagelijkse praktijk vorm krijgt en de resultaten daarvan.

ZorgDirect maakt gebruik van zogenoemde spiegelinformatie. Hiermee kan de zorgverlener zich vergelijken (spiegelen) met vergelijkbare zorgverleners, op gebied van kwaliteit, effectiviteit, kosten en wachttijden.

Daarnaast willen wij naar onze verzekerden transparant zijn over de manier waarop wij zorg inkopen en wat de resultaten daarvan zijn. Dit doen wij onder andere door documenten als deze te publiceren en via onze Zorgzoeker. Daar vind je ggz-instellingen en zelfstandige praktijken met wie wij een overeenkomst hebben gesloten.

2. Hoe is de keuzevrijheid geregeld voor de verzekerde?

Je kunt jouw zorgverlener kiezen via onze zorgzoeker. ZorgDirect heeft contracten met veel instellingen en zelfstandige praktijken voor Basis GGz  of tweedelijns gespecialiseerde ggz. Er is dus altijd een zorgverlener bij jouw in de buurt gecontracteerd.

Naast de door ons gecontracteerde zorgverleners kan er ook sprake zijn van niet-gecontracteerde zorg. Dit zijn instellingen of praktijken die niet aan onze basis (kwaliteits-) eisen voldoen of die er zelf voor kiezen geen contract met ZorgDirect aan te gaan.

Voor zorgverlening door niet-gecontracteerde praktijken en instellingen hanteert ZorgDirect maximale vergoedingen. Informeer daarom altijd vooraf of jouw zorgverlener een contract heeft met ZorgDirect of deze alsnog wil aangaan. Via onze zorgzoeker vind je gecontracteerde zorgverleners.

Het is altijd goed om met jouw zorgverlener afspraken te maken over de behandeling. Welke doelen worden nagestreefd? Hoe worden deze doelen bereikt?

3. Bijzondere/innovatieve afspraken

Pay for performance: belonen voor ‘goed gedrag’

 

ZorgDirect betaalt een hoger tarief aan zelfstandige praktijken van psychologen en psychiaters die, naast te voldoen aan de basisbepalingen in de overeenkomst, ook:

  • een eigen elektronisch patiëntendossier gebruiken;
  • effectmetingen verrichten bij behandelingen (voor- en nameting);
  • lid zijn van een wetenschappelijke vakvereniging;
  • telefonische bereikbaarheid goed geregeld hebben.

Ook de wachttijd voordat de behandeling begint vindt ZorgDirect belangrijk. Zo maken wij prestatieafspraken met praktijken om zo snel mogelijk na melding een intake-gesprek te voeren.

Voor ggz-instellingen geldt een vergelijkbaar principe. Ggz-instellingen die aantoonbaar meer voldoen aan de bepalingen in ons inkoopbeleid, kunnen rekenen op voor hen gunstiger afspraken.

4. Heb je vragen of problemen?

Bel dan 088 687 74 74. Wij bespreken dan samen jouw situatie en geven je advies.