Zorginkoop fysiotherapie

Onze visie op zorg: fysiotherapie

Fysiotherapie maakt deel uit van de zorg waarvoor een dekking is in de basisverzekering (de Zorgverzekeringswet) en in de aanvullende verzekeringen. De zorg die ZorgDirect  vergoedt wordt geleverd door vrijgevestigde fysiotherapeuten of door fysiotherapeuten van verpleeg-/verzorgingshuizen die eerstelijnszorg bieden. De inhoud van de zorg is vastgelegd in de beleidsregel ‘prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie’ van de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze zorg kopen wij landelijk voor je in en moet klantgericht, doelmatig en toegankelijk zijn.

Bent u zorgverlener?

ZorgDirect is onderdeel van Eno Zorgverzekeraar. Je vindt ons inkoopbeleid en de uitgangspunten van dit beleid op de website van Eno.

1. Visie op zorg

1.1 Waarom sluiten wij contracten?

Wij sluiten contracten met zorgverleners om te waarborgen dat zij voldoen aan de basis kwaliteitseisen én erop letten dat hun zorg kosteneffectief is. In alle polissen heeft ZorgDirect  een passende vergoeding voor fysiotherapie; daarbij vinden we het van belang dat kwaliteit en doelmatigheid voorop staat. Dit regelen we in het contract. Voor de zorgverleners biedt een contract gunstige voorwaarden rondom de betaling.

1.2 Aandachtspunten bij de zorginkoop van fysiotherapie


Kwaliteit
De fysiotherapeut moet beschikken over een BIG-registratie en ingeschreven staan in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) van de beroepsvereniging KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).

Daarnaast moet een fysiotherapeut aantoonbaar werken volgens de meest recente richtlijnen en protocollen van de beroepsvereniging. Op die manier kunt u de meest actuele en best passende zorg ontvangen. Verder vinden wij bijvoorbeeld belangrijk:

  • dat er een adequaat elektronisch patiëntendossier wordt bijgehouden;
  • dat er overleg plaatsvindt met degene die jou verwezen heeft (als dit het geval is);
  • dat er regelmatig onderzocht wordt of  klanten tevreden zijn;
  • dat er klantgericht gewerkt wordt.

Ook maken privacy, na- en bijscholing, waarnemingsafspraken en een goede praktijkinrichting onderdeel uit van de gewenste kwaliteit.
 

Zorgverleners zijn momenteel bezig de kwaliteit van fysiotherapeuten op een meer objectieve manier inzichtelijk te maken en ontwikkelen daarvoor kwaliteitsindicatoren. Zodra deze indicatoren beschikbaar zijn, bekijken wij samen met de fysiotherapeuten of en hoe deze indicatoren voor onze verzekerden van invloed kunnen zijn.
 

Toegankelijkheid

Voor fysiotherapie heb je geen verwijzing nodig. Omdat wij met veel praktijken in jouw buurt een contract hebben, kun je meestal snel terecht. Over het algemeen kan een eerste afspraak al binnen vijf werkdagen plaatsvinden. In spoedgevallen kun je zelfs, na verwijzing, al binnen 24 uur terecht.

 

Qua fysieke toegankelijkheid hanteren wij de inrichtingseisen die door het KNGF worden gesteld. Dit betekent onder meer dat grotere praktijken over een oefenzaal  en invalidentoilet moeten beschikken en rolstoeltoegankelijk zijn.


Doelmatigheid
Net als de meeste andere zorgverzekeraars worden ook wij geconfronteerd met stijgende zorgkosten voor fysiotherapie. Fysiotherapie is een belangrijke verstrekking binnen de basis- en aanvullende verzekeringen. Als de kosten voor fysiotherapie stijgen, heeft dat directe gevolgen voor de premie die je betaalt. ZorgDirect  heeft nadrukkelijk oog voor de betaalbaarheid van de polissen; ons beleid is daarom ook gericht op kosteneffectiviteit.

Met de gecontracteerde fysiotherapeuten wisselen we daarom inzichten uit over de meest effectieve behandelmethoden, de behandeldoelstellingen en de daarbij behorende noodzakelijke behandelduur. Deze anonieme informatie kan de zorgverlener ondersteunen bij het maken van afspraken met jou over jouw behandeling.

2. Kan ik zelf mijn zorgverlener kiezen?

Ja, dat kan. Kies je echter een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben, dan hanteert ZorgDirect maximale vergoedingen. Informeer daarom altijd vooraf of jouw zorgverlener een contract heeft met ZorgDirect. Je kunt dit ook zien via onze Zorgzoeker.

 

Het is altijd goed om met jouw zorgverlener afspraken te maken over de behandeling. Welke doelen worden nagestreefd? Hoe worden deze doelen bereikt?

3. Bijzondere/innovatieve afspraken

Er is steeds meer aandacht voor verbetering van voeding- en bewegingsgewoontes. Gezond eten en bewegen zijn belangrijk om ziekte of verergering van een ziekte te voorkomen. In dat kader wordt ook steeds vaker ondersteuning vanuit bijvoorbeeld de fysiotherapie en oefentherapie gevraagd.

 

Fysiotherapeuten beschikken vaak over expertise die een bijdrage kan leveren aan preventieve zorg. Daarom hebben wij met een aantal fysiotherapiepraktijken afspraken gemaakt over specifieke beweegprogramma’s.

 

Daarnaast willen wij de expertise van fysiotherapeuten breder inzetten en worden er soms op experimentele basis deelvergoedingen verstrekt voor alternatieve vormen van bewegen.

4. Heb je vragen of problemen?

Bel dan op werkdagen 088 687 74 74. Wij bespreken dan samen jouw situatie geven je advies.