Zorginkoop ergotherapie

Onze visie op zorg: ergotherapie

Ergotherapie maakt deel uit van de zorg waarvoor een dekking is in de basisverzekering (de Zorgverzekeringswet). Per kalenderjaar krijg je maximaal tien behandeluren vergoed.

 

De zorg die ZorgDirect vergoedt, wordt geboden door zorgverleners met een eigen praktijk en zorgverleners die zijn verbonden aan een thuiszorginstelling, verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg. Een behandeling kan plaatsvinden in de praktijk van de ergotherapeut, maar wordt vaak ook bij jou aan huis gegeven omdat de ergotherapeut zich in de behandeling juist richt op jouw dagelijkse leefsituatie. Ook kunnen jouw gezins-/familieleden hierbij worden betrokken.

De inhoud van de zorg is vastgelegd in de beleidsregel ‘prestatiebeschrijvingen voor ergotherapie’ van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Bent u zorgverlener?

ZorgDirect is onderdeel van Eno Zorgverzekeraar. Je vindt ons inkoopbeleid en de uitgangspunten van dit beleid op de website van Eno.

1. Visie op zorg

1.1 Waarom sluiten wij contracten?

Wij sluiten contracten met zorgverleners om te waarborgen dat zij voldoen aan de basis kwaliteitseisen én erop letten dat hun zorg doelmatig is. Dit regelen we in het contract. Voor de zorgverleners biedt een overeenkomst overigens ook gunstige voorwaarden rondom de betaling.

1.2 Aandachtspunten bij inkoop

Bij de inkoop van ergotherapie onderscheiden wij een aantal aandachtspunten:
Kwaliteit
Wanneer wij een overeenkomst sluiten met een ergotherapeut, is onze eerste eis dat de ergotherapeut beschikt over een BIG-registratie en is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici

Daarnaast moet een ergotherapeut aantoonbaar werken volgens de meest recente richtlijnen en protocollen van de beroepsgroep. Op die manier krijg jij de meest actuele en best passende zorg. Verder vinden wij belangrijk:

  • dat er een adequaat elektronisch patiëntendossier wordt bijgehouden;
  • dat er overleg plaatsvindt met degene die jou verwezen heeft;
  • dat er regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van klanten wordt gedaan;
  • dat er klantgericht gewerkt wordt.

Ook vinden wij  privacy, na- en bijscholing, waarnemingsafspraken en een goede praktijkinrichting van belang voor een goede kwaliteit van zorg.


De beroepsgroep voor ergotherapeuten is recentelijk van start gegaan met de objectieve meting van kwaliteit en klantentevredenheid met behulp van het CEE-instrument. Eno ondersteunt deze ontwikkeling en zodra er resultaten  beschikbaar zijn, bekijken wij samen met de ergotherapeuten of en hoe deze voor onze verzekerden van invloed kunnen zijn.


Toegankelijkheid

Veelal word je door een (huis)arts verwezen naar een  ergotherapeut. Het is echter ook mogelijk om direct naar een gecontracteerde ergotherapeut te gaan mits deze hiervoor specifieke scholing heeft gehad (Directe Toegang). De ergotherapeut beoordeelt dan zelf of hij/zij jou verder kan helpen. Door voldoende praktijken te contracteren, zijn er in de meeste gevallen ergotherapeuten in jouw directe omgeving beschikbaar.

 

Qua fysieke toegankelijkheid hanteren wij de inrichtingseisen die door de beroepsgroep worden gesteld.

 

Doelmatigheid

Net als de meeste zorgverzekeraars worden ook wij geconfronteerd met toenemende kosten voor zorg. Als kosten stijgen, heeft dat gevolgen voor de hoogte van de premie die je betaalt. Daarom is ons beleid niet alleen gericht op het borgen van kwaliteit, maar ook op kosteneffectief handelen.

 

Wij vinden het van belang met de gecontracteerde ergotherapeuten inzichten uit te wisselen over de meest effectieve behandelmethoden, de behandeldoelstellingen en de daarbij behorende noodzakelijke behandelduur. Deze informatie kan de zorgverlener ondersteunen bij het maken van afspraken met jou als verzekerde over jouw behandeling.

2. Hoe is de keuzevrijheid geregeld?

Je kunt zelf jouw zorgverlener kiezen. ZorgDirect sluit in principe voldoende overeenkomsten met ergotherapeuten die aan de basis kwaliteitseisen voldoen. Dit betekent dat er altijd een ergotherapeut bij jou in de buurt beschikbaar is. Vind een ergotherapeut via onze Zorgzoeker.

Naast de door ons gecontracteerde ergotherapeuten kan er ook sprake zijn van niet-gecontracteerde zorg. Dit zijn praktijken die bijvoorbeeld niet aan onze basis kwaliteitseisen kunnen voldoen of die er zelf voor kiezen geen overeenkomst met ZorgDirect aan te gaan.

Voor ergotherapie door niet-gecontracteerde praktijken heb je een verwijzing nodig en hanteert ZorgDirect maximale vergoedingen. Wij adviseren je daarom altijd vooraf bij jouw zorgverlener te informeren of deze een overeenkomst heeft met ZorgDirect. Je kunt dit ook bekijken via onze Zorgzoeker.

Zodra je een zorgverlener heeft gevonden is het goed om met deze zorgverlener afspraken te maken over de behandeling: welke doelen worden nagestreefd? Hoe zullen deze doelen worden bereikt? Wat kun je zelf doen tijdens en na afloop van de behandeling? Hoe kunnen klachten in de toekomst worden voorkomen?

3. Bijzondere/innovatieve afspraken

Hoewel de ergotherapeutische discipline een vrij specifiek aandachtsgebied omvat, stimuleren wij zorgverleners meer en beter samen te werken met andere disciplines binnen de zorg. Onder meer op deze wijze proberen wij de zorgverlening aan onze verzekerden verder te verbeteren.

4. Meer informatie

Wij helpen je graag verder door u informatie te geven over zorgverleners. Heeft u vragen of problemen? Ook dan kunt u bij ons terecht. Bel op werkdagen met de afdeling Zorgadvies via 088 687 74 74. Wij kunnen dan samen met jou jouw situatie bespreken en jou het beste advies geven.