Zorginkoop diëtetiek

Onze visie op zorg: diëtetiek

Diëtetiek maakt deel uit van de zorg waarvoor dekking is in de basisverzekering (de Zorgverzekeringswet). In 2016 krijg je deze zorg voor maximaal drie behandeluren per jaar vergoed. Hierbij gaat het veelal  om een specifiek voor jou op maat gemaakt dieetadvies in verband met een aandoening, bijvoorbeeld diabetes.

De zorg die ZorgDirect vergoedt, wordt geboden door diëtisten met een eigen praktijk en diëtisten die zijn verbonden aan een thuiszorginstelling, verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg. Een behandeling kan plaatsvinden in de praktijk van de diëtist of, als dit medisch noodzakelijk is, bij jou thuis. De behandeling omvat, naast de tijd voor het persoonlijk contact met jou, ook de tijd die de diëtist nodig heeft voor bijvoorbeeld het opstellen van een dieetplan.

De inhoud van de zorg is vastgelegd in de beleidsregel ‘prestatiebeschrijvingen voor diëtetiek’ van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Bent u zorgverlener?

ZorgDirect is onderdeel van Eno Zorgverzekeraar. Je vindt ons inkoopbeleid en de uitgangspunten van dit beleid op de website van Eno.

1. Visie op zorg

1.1 Waarom sluiten wij overeenkomsten?

Wij sluiten overeenkomsten met zorgverleners om te waarborgen dat zij voldoen aan de basis kwaliteitseisen én erop letten dat hun zorg doelmatig is. Dit regelen we in het contract. Voor de zorgverleners biedt een overeenkomst overigens ook gunstige voorwaarden rondom de betaling.

1.2 Aandachtspunten bij inkoop

Bij de inkoop van diëtetiek onderscheiden wij een aantal aandachtspunten:

Kwaliteit
Wanneer wij een overeenkomst sluiten met een diëtist, is onze eerste eis dat de diëtist beschikt over een BIG-registratie en is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Daarnaast moet een diëtist aantoonbaar werken volgens de meest recente richtlijnen en protocollen van de beroepsgroep. Op die manier kun je de meest actuele en best passende zorg ontvangen. Verder vinden wij belangrijk:
 

  • dat er een adequaat elektronisch patiëntendossier wordt bijgehouden;
  • dat er overleg plaatsvindt met degene die jou verwezen heeft;
  • dat er regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van klanten wordt gedaan;
  • dat er klantgericht gewerkt wordt.

Ook vinden we privacy, na- en bijscholing, waarnemingsafspraken en een goede praktijkinrichting van belang voor goede kwaliteit van zorg.

 

De beroepsgroep voor diëtisten is momenteel bezig de kwaliteit van diëtisten op een meer objectieve manier inzichtelijk te maken, onder meer door cliëntervaringen te meten. Wij bespreken de kwaliteit van zorg samen met de zorgverleners en bepalen aan de hand daarvan hoe dit voor jou als verzekerde van invloed kan zijn. 
 

Toegankelijkheid
In principe is het mogelijk om direct naar een gecontracteerde diëtist te gaan mits deze hiervoor specifieke scholing heeft gehad (Directe Toegang). De diëtist beoordeelt dan zelf of hij/zij jou verder kan helpen. Door voldoende praktijken te contracteren, zijn er in de meeste gevallen praktijken in jouw directe omgeving beschikbaar.

 

Qua fysieke toegankelijkheid hanteren wij de inrichtingseisen die door de beroepsgroep worden gesteld.

 

Doelmatigheid
Net als de meeste verzekeraars worden ook wij geconfronteerd met toenemende kosten voor zorg. Als kosten stijgen, heeft dat gevolgen voor de hoogte van de premie die jij betaalt. Daarom is ons beleid niet alleen gericht op het borgen van kwaliteit, maar ook op kosteneffectief handelen.

 

Wij vinden het daarbij van belang met de gecontracteerde diëtisten inzichten uit te wisselen over de meest effectieve behandelmethoden, de behandeldoelstellingen en de daarbij behorende noodzakelijke behandelduur.

2. Hoe is de keuzevrijheid geregeld?

Je kunt zelf jouw zorgverlener kiezen. ZorgDirect sluit in principe overeenkomsten met diëtisten die aan de basis kwaliteitseisen voldoen. Dit betekent dat er altijd een diëtist bij jou in de buurt beschikbaar is.

Naast de door ons gecontracteerde diëtisten kan er ook sprake zijn van niet-gecontracteerde zorg. Dit zijn praktijken die bijvoorbeeld niet aan onze basis kwaliteitseisen kunnen voldoen of die er zelf voor kiezen geen overeenkomst met ZorgDirect aan te gaan.

Voor diëtetiek door niet-gecontracteerde praktijken heb je een verwijzing nodig en hanteert ZorgDirect maximale vergoedingen. Wij adviseren je daarom altijd vooraf bij jouw zorgverlener te informeren of deze een overeenkomst heeft met ZorgDirect. Je kunt dit ook bekijken via onze Zorgzoeker.

Zodra je een zorgverlener hebt gevonden is het goed om met deze zorgverlener afspraken te maken over de behandeling: welke doelen worden nagestreefd? Hoe zullen deze doelen worden bereikt? Wat kun je zelf doen tijdens en na afloop van de behandeling? Hoe kunnen klachten in de toekomst worden voorkomen?

3. Bijzondere/innovatieve afspraken

Er is steeds meer aandacht voor verbetering van voeding- en bewegingsgewoontes. Dit past in ons streven om een omslag te maken van Ziekte & Zorg naar Gezondheid & Gedrag (ZZ -> GG). Het is inmiddels bekend dat gezond eten en bewegen belangrijk is om ziekte of verergering van een ziekte te voorkomen. In dat kader wordt ook steeds vaker ondersteuning vanuit bijvoorbeeld de fysiotherapie en diëtiek gevraagd.

Wij stimuleren verder dat de diëtisten steeds meer samenwerken met overige disciplines en hun expertise inbrengen bij deze samenwerking.

4. Meer informatie

Wij helpen je graag verder door je informatie te geven over zorgverleners. Heb je vragen of problemen? Ook dan kun je bij ons terecht. Bel op werkdagen met de afdeling Zorgadvies via 088 687 74 74. Wij kunnen dan samen met jou jouw situatie bespreken en je het beste advies geven.