Veranderingen basisverzekering 2019

Veranderingen in de basisverzekering 2020


De regering maakt elk jaar in september, op Prinsjesdag, haar plannen voor het komende jaar bekend: hier vallen ook de veranderingen in de zorg onder. Deze wijzigingen hebben invloed op jouw basisverzekering. Daarnaast voeren wij ook aanpassingen door in onze producten en dienstverlening. 

 

Op deze pagina lees je wat er is aangepast in 2019. De wijzigingen voor de basisverzekering in 2020 zullen toevoegen zodra deze bekend zijn.

 

BEKIJK ALLE VOORWAARDEN 2019

 

Voor kraamzorg bij je thuis betaal je in 2019 € 4,40 per uur in plaats van € 4,30. Voor kraamzorg in een instelling betaal je € 17,50 per dag voor jezelf en voor je kind. Dit was € 17,-. in 2018. Ook betaal je een eigen bijdrage als het dagtarief van de instelling hoger is dan € 125,-. In 2018 was dit € 122,50. Deze eigen bijdrage geldt niet als je een medische indicatie hebt voor een bevalling in het ziekenhuis.

Als je langer dan 3 maanden zorg nodig hebt, heb je geen toestemming vooraf meer nodig als het om palliatieve zorg gaat.

 • Toegevoegd aan de vergoeding voor verzekerden vanaf 18 jaar: gesuperviseerde oefentherapie bij COPD, als sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie. Je hebt in dat geval recht op:
  • Klasse A van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties: maximaal de eerste 5 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden;
  • Klasse B van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties: maximaal de 27 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden na aanvang van de behandeling en maximaal 3 behandelingen per 12 maanden in de daaropvolgende jaren;
  • Klasse C of D van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties: maximaal de eerste 70 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden na aanvang van de behandeling en maximaal 52 behandelingen per 12 maanden in de daaropvolgende jaren.
 • Als je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, hoef je bij het indienen van de nota geen verklaring mee te sturen van de zorggaanbieder als het gaat om gesuperviseerde oefentherapie in verband met:
  • Perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (etalagebenen);
  • Artrose van het heup- of kniegewricht;
  • COPD, als sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie.
 • De volgende zorgaanbieders mogen een verwijzing geven voor gesuperviseerde oefentherapie bij COPD, als sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie: huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of een bedrijfsarts.
 • In 2019 betaal je maximaal € 250,- aan wettelijke eigen bijdrage voor medicijnen.
 • Voorkeursbeleid: vanaf 2019 werken we met een voorkeursbeleid voor medicijnen. Dat betekent dat we van een groep onderling vervangbare geneesmiddelen alleen de variant met de laagste prijs vergoeden. Alle voorkeursmiddelen kun je vinden op de pagina over het voorkeursbeleid. Daar staat ook meer uitleg en een aantal veelgestelde vragen. Je betaalt geen eigen risico voor voorkeursmedicijnen. De terhandstellingskosten, het begeleidingsgesprek bij een voorkeursgeneesmiddel en een inhalatie-instructie vallen nog wel onder het eigen risico.
 • Soms kun je een niet-geregistreerd middel vergoed krijgen. Deze middelen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden worden per 1 januari 2019 aangepast.
  • Het Staatstoezicht op de volksgezondheid moet toestemming geven voordat een geneesmiddel in de handel wordt gebracht door een geneesmiddelentekort. Dit middel moet al wel in de handel zijn in een ander EU-land of in een derde land.
  • Je kunt bij een medicijntekort bij de leverancier een ander middel krijgen, als dat middel in de handel is in een ander EU-land en als het College ter beoordeling van geneesmiddelen een handelsvergunning heeft verleend.
 • Als je een chronische aandoening hebt en een medicijn al minimaal 6 maanden gebruikt, krijg je een voorraad voor 3 maanden mee bij de apotheek. Dit geldt niet voor benzodiazepinen, hypnotica en anxiolytica. Deze krijg je mee voor maximaal 1 maand. Degene die het recept afgeeft, bepaalt of er sprake is van een chronische aandoening.
 • Je hebt in 2019 geen Verklaring Dieetpreparaten meer nodig als je dieetpreparaten gebruikt. Je hebt nog wel een voorschrift, artsenverklaring en apotheekinstructie nodig.

Veel partijen houden samen de betaalbaarheid van zogenoemde dure geneesmiddelen in de gaten. Daarom worden bepaalde geneesmiddelen niet automatisch in het basispakket opgenomen, maar er wordt eerst gekeken of er passende maatregelen voor een betaalbare en doelmatige opname. De minister onderhandelt eerst over de prijs met de farmaceut. De volgende zaken vallen in 2019 daarom niet onder medisch specialistische zorg (algemeen):
 

 • Met ingang van 1 januari 2021: palbociclib, voor het behandelen van hormoonreceptor positieve, humaan epidermale groeifactorreceptor 2 negatieve, lokaal gevorderde borstkanker of van hormoonreceptor positieve, humaan epidermale groeifactorreceptor 2 negatieve, gemetastaseerde borstkanker.
 • daratumumab, voor zover verstrekt in het kader van de behandeling van kanker, met uitzondering van:
  • De toepassing als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met gerecidiveerd en refractair multipel myeloom, bij wie de voorgaande behandeling bestond uit een proteasoomremmer en een immunomodulerend middel en die bij de laatste behandeling ziekteprogressie hebben vertoond;
  • Tot 1 januari 2022: de toepassing in combinatie met lenalidomide en dexamethason of in combinatie met bortezomib en dexamethason voor de behandeling van volwassen patiënten met multipel myeloom die minstens één eerdere behandeling hebben gehad;
  • Tot 1 januari 2022: de toepassing in combinatie met bortezomib, melfalan en prednisolon voor de behandeling van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor autologe stamceltransplantatie;
 • Nusinersen, voor het behandelen van 5q spinale musculaire atrofie met uitzondering van de verstrekking tot 1 januari 2021:
  • Als de verzekerde jonger is dan 6 maanden en de eerste symptomen van 5q spinale musculaire atrofie vertoont. De ziekteduur is minder dan 26 weken bij de start van de behandeling.
  • Als de verzekerde 6 tot 20 maanden is en de eerste symptomen van 5q spinale musculaire atrofie vertoont. De ziekteduur is minder dan 94 maanden bij de start van de behandeling;
  • Als de verzekerde een zuigeling is en nog geen symptomen van 5q spinale musculaire atrofie vertoont. De verzekerde heeft wel een genetische diagnose van 5q spinale musculaire atrofie en 2 of 3 SMN2-kopieën.
 • Met ingang van 1 januari 2021: ribociclib, voor het behandelen van hormoonreceptor positieve, humane epidermale groeifactorreceptor 2 negatieve lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker.
 • Atezolizumab, voor het behandelen van longkanker of urotheelcarcinoom.
 • Met ingang van 1 januari 2020: atezolizumab, voor het behandelen van iets anders dan urotheelcarcinoom
 • Osimertinib, voor het behandelen van kanker, met uitzondering van het behandelen van meerderjarige verzekerden met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met een epidermale groeifactor receptor T790M-mutatie.
 • Tisagenlecleucel, voor het behandelen van kanker.
 • Axicabtagene ciloleucel, voor het behandelen van kanker.
 • Durvalumab, voor zover verstrekt in het kader van de behandeling van kanker.
 • Abemaciclib, voor zover verstrekt in het kader van de behandeling van kanker.
 • Je hebt geen toestemming meer nodig voor het maken en beoordelen van meerdimensionale kaakfoto’s als de verzekerde jonger is dan 18 jaar.
 • Je hebt wel toestemming nodig voor de derde of vierde fluoride-behandeling per jaar vanaf het moment dat de blijvende tanden en kiezen doorbreken als de verzekerde jonger is dan 18 jaar.
 • Je hoeft het zorgplan niet meer opnieuw te ondertekenen bij wijzigingen.
 • De indicatie voor zorg moet zijn vastgesteld volgens de Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving, die zijn opgesteld door de vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).
 • Je krijgt op dit moment al een vergoeding voor zittend ziekenvervoer als je een nierdialyse moet ondergaan of als je oncologische behandelingen (chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie) krijgt. In 2019 valt ook het vervoer naar consulten, onderzoek en controles als onderdeel van de behandeling onder deze vergoeding.
 • De wettelijke eigen bijdrage is in 2019 maximaal € 103,- per kalenderjaar in plaats van € 101,-.

Heb je minimaal een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) volgens de indicatiecriteria uit de NHG-richtlijn Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas? Dan kun je hulp krijgen bij het verminderen van de voedselinname en het verhogen van je lichamelijke activiteit. Je kunt hier eventueel ook psychologische hulp bij krijgen. In onze voorwaarden staat waar jij en de zorgaanbieder aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor vergoeding.

 • Tot 1 oktober 2022: borstreconstructie na borstkanker met autologe vet transplantatie, als je meedoet aan het hoofdonderzoek naar de effectiviteit van de zorg dat door ZonMw wordt gefinancierd.
 • Tot 1 december 2020: behandeling van lumbosacraal radiculair syndroom bij lumbale hernia met percutane transforaminale endoscopische discectomie, als je meedoet aan het hoofdonderzoek dat door ZonMw wordt gefinancierd of observationeel onderzoek (artikel 2.2, lid 2, onder b, van de Regeling zorgverzekering).

In 2019 bieden wij de online coaching tool GRIP niet meer aan.

Je mag ook naar een niet-gecontracteerd geboortecentrum om in aanmerking te komen voor de vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage.

Je mag een hoorapparaat ook aanschaffen bij een niet-gecontracteerde leverancier.

Een kaakchirurg mag implantologie verlenen.