Veranderingen in de basisverzekering 2018

De regering bepaalt elk jaar welke zorg vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Wellicht zijn de veranderingen van invloed op je vergoedingen. Houd daarom de wijzigingen basisverzekering 2018 nauwlettend in de gaten.
Deze worden eind september, rond Prinsjesdag bekend gemaakt. Je kunt je ook aanmelden voor de ZorgDirect nieuwsbrief. Dan houden we je altijd up-to-date.  

 

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
 

Hieronder staat welke wijzigingen er in 2017 zijn aangebracht aan het pakket.

Vrijwillig eigen risico

De volgende kosten in relatie tot verloskundige zorg vallen in 2017 onder het vrijwillig eigen risico:

 • Kosten van kansbepalende tests, zoals de combinatietest en de NIPT (behalve als je een medische indicatie hebt op basis van familiegeschiedenis);
 • Indirecte kosten, zoals geneesmiddelen, en kosten voor vervoer.

Wettelijke eigen bijdrage

 • Er is een aantal wijzigingen in de eigen bijdrage voor mondzorg:
  • De eigen bijdrage voor een implantaat gedragen prothese voor de onderkaak wordt 10%. In 2016 was dit een bedrag van € 125,-.
  • De eigen bijdrage voor een implantaat gedragen prothese voor de bovenkaak wordt 8%. In 2016 was dit een bedrag van € 125,-.
  • In 2017 geldt er ook een eigen bijdrage voor reparatie en rebasing van een volledige tandheelkundige prothese. Deze bedraagt 10%.
 • De wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg is veranderd.
  • Voor kraamzorg bij je thuis betaal je € 4,30 per uur. Dit was € 4,20.
  • Voor kraamzorg in een instelling betaal je voor jezelf en voor je kind € 17,- per dag en het bedrag dat het dagtarief van de instelling hoger is dan € 121,-. Deze bedragen waren eerst € 16,50 en € 119,-.
 • De wettelijke eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer is verhoogd naar € 100,-. Dit was € 98,-.

Zorg

 • Bij basis/gespecialiseerde ggz mogen de volgende zorgaanbieders ook als regiebehandelaar de ggz verlenen:
  • Een klinisch neuropsycholoog.
  • Een specialist ouderengeneeskunde die werkt in een instelling voor het verlenen van basis/gespecialiseerde ggz.
  • Een verslavingsarts die werkt in een instelling voor het verlenen van basis/gespecialiseerde ggz.
  • Een klinisch geriater die werkt in een instelling voor het verlenen van basis/gespecialiseerde ggz.
  • Een verpleegkundig specialist ggz die werkt in een instelling voor het verlenen van basis/gespecialiseerde ggz.
  • Alleen voor gespecialiseerde ggz: een gezondheidszorgpsycholoog die werkt in een instelling voor het verlenen van gespecialiseerde ggz.
 • Je hebt, gedurende 12 maanden, recht op 37 fysiotherapie behandelingen als je lijdt aan perifeer vaatlijden in fase 2 Fontaine (etalagebenen).
 • Het recht op plastische chirurgie is verruimd. Je hebt nu ook recht op:
  • Een besnijdenis (circumcisie) als hier een medische indicatie voor is.
  • Een bovenooglidcorrectie als er sprake is van een ernstige beperking van het gezichtsveld.
  • Het operatief plaatsen en vervangen van een borstprothese bij agenesie/aplasie van de borst bij vrouwen en de daarmee vergelijkbare situatie bij man-vrouw transgenders.
 • Je hebt tot je 23e recht op een fronttandvervanging bij het ontbreken van een element dat niet is aangelegd of verloren is gegaan door een ongeval. In 2016 was dit tot je 18e. Een voorwaarde is wel dat de noodzaak voor deze behandeling voor je 18e is vastgesteld.
 • Voor de mondzorg voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt: ook het aanbrengen van het vaste gedeelte van de suprastructuur (het klik-systeem) behoort tot een uitneembare volledige prothetische voorziening te plaatsen op tandheelkundige implantaten.
 • De vergoeding voor zittend ziekenvervoer is verlaagd naar € 0,28 per kilometer. Dit was € 0,30.
 • Je hebt recht op verblijf in een zogenaamde ‘eerstelijnszorginstelling’. Als je bijvoorbeeld ontslagen wordt uit het ziekenhuis na een operatie kun je in sommige gevallen nog niet naar huis. Dan kun je tijdelijk naar een instelling voor eerstelijnsverblijf.
 • In 2017 valt het volgende geneesmiddel niet meer onder ‘Medisch Specialistische Zorg’: Palbociclib, voor de behandeling van bepaalde vormen van borstkanker.
 • Als je bij de apotheek een nieuw soort geneesmiddel haalt, dan krijg je deze mee voor 30 dagen in plaats van 15.
 • Het opmeten en plaatsen van een snurkbeugel (MRA-beugel) mag alleen gedaan worden door een tandarts of kaakchirurg met een registratie in het register van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS).
 • Je kunt voor begeleiding bij stoppen met roken terecht bij huisartsen.

Let op: Bekijk vanaf half november de vernieuwde voorwaarden op onze website om er zeker van te zijn dat je in 2018 vergoed krijgt wat je verwacht.